Regulamin 2022

REGULAMIN

XXVI Ogólnopolskiego i XL Wojewódzkiego

Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2022

pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej

organizowanego przy wsparciu finansowym:
- Urzędu Miasta w Bielsku-Białej,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej,
- Sponsorów.

 

Założenia regulaminowe

Celem Przeglądu jest:

- przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich poprzez udział w warsztatach pisarskich prowadzonych przez jurorów,

- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,

- promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach),

- zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,

- wykazanie zasady równych szans dla uczestników z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich,

- wyrabianie umiejętności dyskutowania na żywo poprzez udział w panelu dyskusyjnym.

 1. 1. Uczestnikami przeglądu mogą być piszący w języku polskim uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich. Dopuszcza się do udziału dorosłych, laureatów „Lipy” w latach ubiegłych, którzy będą oceniani w osobnej kategorii.
 2. 2. Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne. Ilość prac ograniczona jest do 6 tekstów. W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograniczono do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (9 000 znaków).
 3. 3. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze. Prosimy o czytelne wypełnianie karty zgłoszenia i załączników. Utwory można nadsyłać pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. 4. Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych – załącznik nr 2 do karty zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice (opiekunowie prawni) – załącznik nr 1 do karty zgłoszenia.
 5. 5. Prace należy przesłać pod adresem:
  Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany";
  43-300 Bielsko-Biała, Jutrzenki 22 z dopiskiem Lipa 2022 lub online zgloszenia@lipa.sckbest.pl.
 6. 6. Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 5 czerwca 2022. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia online przyjmowane będą do godz. 23.59 5 czerwca 2022 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 7. 7. Jury przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów, wybierając 100 prac 100 najlepszych autorów (w tym maksymalnie 20 osób z grupy dorosłych) do publikacji książkowej w „lipowej” antologii – głównej, równorzędnej dla wszystkich nagrodzie przeglądu.
 8. 8. Lista finalistów zostanie ogłoszona na stronie organizatora www.sckbest.pl i stronie internetowej konkursu www.lipa.sckbest.pl do pierwszych dni września 2022 r., jednocześnie laureaci zostaną powiadomieni listownie.
 9. 9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z panelem dyskusyjnym i warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 21 października 2022 r. w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w godz. 11.00 do 18.00 lub online, jeśli zaistnieje taka konieczność.
 10. 10. Organizator – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej – zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji dzieł laureatów w prasie w celach reklamowych przeglądu oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.
 11. 11. Wszelkie kwestie sporne, które mogą powstać na tle niniejszego regulaminu w sposób ostateczny rozsądza jury przeglądu działające w imieniu organizatorów.
 12. 12. Szczegółowych informacji udziela organizator – dyrektor Spółdzielczego Centrum Kultury „Best” Irena Edelman (605 107 175) lub koordynator Arkady Raczek-Grabczak pod numerami 691 664 634, 33 499 08 13 (lub 33) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00. Pytania można kierować również na adres e-mail: kontakt@lipa.sckbest.pl.

Historia LIPY:

regulamin 2022:

karta zgłoszenia 2022:

załącznik nr 1:

załącznik nr 2: