REGULAMIN

Konkurs Fotograficzny „Moje Futrzaki” | Edycja 2021

 

 1. 1.Organizatorem konkursu jest Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała
 2. 2.Temat konkursu brzmi „Moje Futrzaki”. Jego celem jest: ukazanie w ciekawy i oryginalny sposób za pomocą fotografii zwierząt domowych.
 3. 3.Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
 4. 4.Każdy z autorów może nadesłać od 1 do 3 zdjęć.
 5. 5.Technika wykonania prac jest dowolna. Fotografie, na których będą się znajdować  jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) zostaną zdyskwalifikowane.
 6. 6.Zdjęcia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: zgloszenia@futrzaki.sckbest.pl (zmiana adresu mailowego do zgłoszeń - konkurs-futrzaki@sckbest.pl) w formie pliku cyfrowego podpisanego imieniem i nazwiskiem autora (warunek konieczny), zapisanego w formacie JPG o wymiarach: minimum 25 cm i nie większych niż 40 cm dłuższy bok, w rozdzielczości 300 DPI – wielkość pliku do 10 Mb (przestrzeń barw RGB). W tytule e-maila wpisać: zgłoszenie, imię i nazwisko autora.
 7. 7.W treści listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, adres zamieszkania, adres e-mail i numer kontaktowy.
 8. 8.Dostarczenie zdjęcia na konkurs jest jednocześnie oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Do zgłoszenia należy załączyć skan karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz zgód (załącznik nr 2 do regulaminu).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem Pani/Pana (dziecka) w Konkursie Fotograficznym Moje Futrzaki edycja 2021 jest Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki 18.

 1. 1.Wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:
 • poprzez e-mail: iodo@sm-zlotelany.pl
 • telefonicznie: (33) 499 08 32
 1. 2.Pani/Pana dane (dane dziecka) będą przetwarzane w celu:
 • organizacji Konkursu Fotograficznego Moje Futrzaki edycja 2021,
 • publicznego powiadomienia o wynikach oraz ich zamieszczenia na stronie internetowej placówki www.sckbest.pl na podstawie:

-                 art. 6 ust. 1 lit. a RODO, mówiący o udzielonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

 1. 3.Dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody jednak nie dłużej, niż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wskazanych w przepisach prawa,
 2. 4.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje jednak brak możliwości uczestniczenia w konkursie organizowanym w SCK BEST.
 3. 5.Dane nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
 4. 6.Dostęp do podanych danych osobowych otrzymają upoważnieni pracownicy Administratora.
 5. 7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie dobrowolnych danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.
 6. 8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. 9.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych konkursu.
 2. 10.Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – od 2 listopada do 21 listopada 2021 roku, do godz. 24.00, przyjmowanie prac konkursowych;

II etap – 22 - 24 listopada 2021 roku – obrady jury. Wyłonienie 13 najlepszych prac.

III etap – 00 grudnia 2021 roku o godz. 00.00 w SCK Best ogłoszenie wyników, wręczenie nagród – publikacja zdjęć na stronie internetowej www.sckbest.pl.

 1. 11.Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową i/lub telefoniczną.
 2. 12.Na zwycięzców czekają nagrody.
 3. 13.Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. 14. Kategorie konkursowe:
  1. 1. do 14 lat.
  2. 2. 15 - 17 lat.
  3. 3. od 18 lat.
 5. 15.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z interpretacją regulaminu prosimy o kontakt pod numer 33/4990813 lub 33; oraz mailowo pod adres sckbest@sm-zlotelany.pl.
 6. 16.W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

REGULAMIN
EDYCJA 2021

ZGODY
DLA DZIECI

ZGODY
DLA DOROSŁYCH