21 lipca 2024

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy SM „Złote Łany” oraz Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta w Bielsku- Białej zapraszają do udziału w XIII Integracyjnym Konkursie Recytatorskim i XI Przeglądzie Innych Form Artystycznych PROTEUS „Radość życia w twórczości ks. Jana Twardowskiego”.

Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany”
Współorganizator: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

1. Cele konkursu i przeglądu:
– upowszechniania twórczości ks. Jana Twardowskiego;
– integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi;
– konfrontacja uzdolnionych środowisk oraz promocja najzdolniejszych uczestników.

2. Uczestnicy:
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.
W szkołach podstawowych przewidziano podział na kategorie wiekowe:
• klasy I – III
• klasy IV – VI.
Uczestnikami przeglądu są osoby niepełnosprawne, bez ograniczeń wiekowych.

3. Termin i miejsce konkursu:
– termin: 21 V 2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 – przesłuchanie dla uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjum. W przypadku dużej ilości zgłoszeń przesłuchania dla gimnazjum odbędą się 20 V 2015 r. od godz. 9.00;
– miejsce: Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy ul. Jutrzenki 18 w Bielsku-Białej,
tel. 033-499-08-13, 499-08-33.

4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 V 2015 r. pod adresem: Spółdzielcze Centrum Kultury „BEST” ul. Jutrzenki 18 43-300 Bielsko-Biała (tel. 033/499 08 33) z dopiskiem na kopercie „Proteus” bądź na adres e-mail: konkurs.proteus@gmail.com, w temacie maila proszę wpisać „zgłoszenie”. Po otrzymaniu zgłoszenia opiekun zostanie poinformowany o rejestracji uczestnika drogą mailową.

5. Warunki uczestnictwa:
– Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech reprezentantów (którzy przygotują dwa utwory)
w poszczególnych kategoriach wiekowych, po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji szkolnych. W przypadku zgłoszenia uczestnika niepełnosprawnego prosimy o zaznaczenie w karcie zgłoszenia rodzaju niepełnosprawności, aby móc przygotować odpowiednie warunki do występu.
– Czas prezentacji:
• dla 1 os. do 5 min.,
• dla zespołów do 10 min.
– Inne formy artystyczne, np. wokalne , taneczne czy parateatralne są zarezerwowane tylko dla uczniów niepełnosprawnych i mają charakter przeglądu, nie konkursu. Po raz pierwszy wprowadzamy kategorię poezja śpiewana czas j/w.

6. Kryteria oceny recytacji w konkursie:
– dobór repertuaru (wartość artystyczna utworu oraz dostosowanie do możliwości uczestnika);
– interpretacja;
– kultura słowa (dykcja, możliwości głosowe);
– ogólny wyraz artystyczny.

7. Nagrody:
– jury przyznaje w konkursie nagrody rzeczowe za I, II oraz III miejsce oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej; dla każdego uczestnika pamiątkowy dyplom;
– w przeglądzie przewidziano nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników;
– dyplom oraz nagrody rzeczowe (książki) dla najlepszej szkoły i najlepszego nauczyciela (decyduje ilość zdobytych nagród i wyróżnień);
– każdy nauczyciel przygotowujący uczestnika otrzymuje podziękowanie.

8. Informacje ogólne:
– organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek;
– regulamin i karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej www.sckbest.pl;
– organizator nie pokrywa kosztów transportu;
– organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.