Regulamin  XXI Ogólnopolskiego Konkursu i XXXV Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej

                                                                     „LIPA 2017” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej

 

organizowanego przy wsparciu finansowym:

      – Urzędu Miasta w Bielsku-Białej,

      – Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej,

      – Sponsorów.

 

Założenia regulaminowe:

 

Celem Przeglądu jest:

 • przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich poprzez udział
  w  warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów,
 • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
 • promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu
  i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach),
 • zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,
 • wykazanie zasady równych szans dla uczestników z małych miejscowości
  i ośrodków wojewódzkich.
 1. Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

 

 1. Tematyka i rodzaj literacki utworów – dowolne. Ilość prac ograniczona do
  6 tekstów
  . W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograniczona do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (całość 9 000
  znaków).

 

 1. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.

Prosimy o czytelne wypełnianie karty i załączników.

 

Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych  – Załącznik nr 2 do karty zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice (opiekunowie prawni) – Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia. 

 

 1. Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 20 czerwca 2017. Decyduje data stempla pocztowego – po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

 

 1. Prace należy przesłać pod adresem:

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best”

przy Spółdzielni  Mieszkaniowej „Złote Łany”;

43-300 Bielsko-Biała,

 1. Jutrzenki 22

z dopiskiem Lipa 2017.

 

 1. Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów tradycyjnie przyznając autorom stu najlepszych prac sto równorzędnych miejsc.

 

 1. Przewidywany termin indywidualnych powiadomień o wynikach obrad i terminie spotkania finalistów – 22 września.

 

 1. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 20 października 2017.

 

 1. Organizator – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej – zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie w celach reklamowych Przeglądu oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

 

 1. Wszelkie kwestie sporne mogące powstać na tle niniejszego regulaminu
  w sposób ostateczny rozsądza Jury Przeglądu działające w imieniu organizatorów.

 

 1. Szczegółowych informacji udziela organizator (p. Irena Edelman) pod numerem 033 499 08 33 od poniedziałku do piątku w godzinach
  10.00 – 17.00. Pytania można również kierować pod adresem
  e-mailowym: lipa@sm-zlotelany.pl. Regulamin, karta zgłoszenia
  z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sckbest.pl