Regulamin Konkursu Fotograficznego „Bielsko-Biała fascynuje” 2017

REGULAMIN

V edycji Konkursu Fotograficznego

„Bielsko-Biała fascynuje”

 

 

 1. Organizatorem konkursu jest Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Temat konkursu brzmi „Bielsko-Biała fascynuje”. Jego celem jest: ukazanie w ciekawy
  i oryginalny sposób piękna miasta Bielska-Białej oraz popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
 4. Każdy z autorów może nadesłać od 1 do 3 zdjęć.
 5. Technika wykonania prac jest dowolna. Fotografie, na których będą się znajdować  jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) zostaną zdyskwalifikowane.
 6. Zdjęcia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: bielskofascynuje@gmail.com w formie pliku cyfrowego podpisanego imieniem i nazwiskiem autora (warunek konieczny), zapisanego w formacie JPG o wymiarach: minimum 25 cm i nie większych niż 40 cm dłuższy bok, w rozdzielczości 300 DPI – wielkość pliku do 10 Mb (przestrzeń barw RGB). W tytule e-maila wpisać: Konkurs, imię i nazwisko autora.
 7. W treści listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, adres zamieszkania, adres e-mail i numer kontaktowy.
 8. Dostarczenie zdjęcia na konkurs jest jednocześnie oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych konkursu.
 10. Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – od 1 lipca do 8 września 2017 roku, do godz. 24.00, przyjmowanie prac konkursowych;

II etap – 15 września 2017 roku – obrady jury. Wyłonienie czternastu najlepszych prac, które 20 września organizator zamieści na stronie www.sckbest.pl.

III etap – 29 września 2017 roku o godz. 18.00 w SCK Best uroczyste ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy czternastu najlepszych prac, wręczenie nagród.

Ponadto efektem konkursu jest wydanie folderu z wybranymi fotografiami. Miejsce wystawy: Spółdzielcze Centrum Kultury Best, ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała. Wystawę będzie można oglądać do 30 października 2017 r.

 1. Oceny zdjęć dokona jury .
 2. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową i telefoniczną.
 3. Na zwycięzców czekają cenne nagrody. Ogólna pula nagród 1800 zł w formie bonów podarunkowych.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z interpretacją regulaminu, proszę kontaktować się z Jackiem Szablą – tel. 734-166-768.
 6. W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.