22 lipca 2024

REGULAMIN

XV Integracyjnego Konkursu Recytatorskiego i XIII Przeglądu Innych Form Artystycznych
„PROTEUS”
„Radość życia w twórczości ks. Jana Twardowskiego.”

 

Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany”
Współorganizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej

 

 1. Cele konkursu i przeglądu:

– upowszechnianie twórczości ks. Jana Twardowskiego;

– integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi;

– konfrontacja uzdolnionych środowisk oraz promocja najzdolniejszych uczestników.

 

 1. Uczestnicy:

Konkursu

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.
Przewidziano podział na kategorie wiekowe:
• klasy I–III
• klasy IV–VI
• gimnazjum

Przeglądu

Uczestnikami przeglądu mogą być osoby niepełnosprawne, bez ograniczeń wiekowych.

 

 1. Termin i miejsce konkursu:

– termin: 11 maja 2017 r. (czwartek)

godz. 9.00 – 9.15 sprawdzenie list uczestników

godz. 9.15 – 15.00 – przesłuchanie dla uczestników

godz. 15.00 – 16.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

– miejsce: Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy ul. Jutrzenki 18 w Bielsku-Białej.

 

 1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2017 r. pod adresem: Spółdzielcze Centrum Kultury „BEST” ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała (tel. 033/4990813 lub 4990833) z dopiskiem na kopercie „Proteus” bądź na adres e-mail:
proteus@sm-zlotelany.pl . Po otrzymaniu zgłoszenia opiekun zostanie poinformowany
o rejestracji uczestnika drogą mailową.

Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na udział w konkursie/przeglądzie oraz przetwarzanie i publikację danych osobowych – Załącznik nr 1 lub 2 do karty zgłoszenia, wyrażoną przez uprawnione do tego osoby.

Do wszelkich uzgodnień w imieniu organizatora upoważniona jest Izabela Pałka dostępna pod numerem tel. 33 499 08 13 w godz. 11.00 – 17.00

 

 1. Warunki uczestnictwa:

– do konkursu recytatorskiego każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech reprezentantów (którzy przygotują 1 utwór) w poszczególnych kategoriach wiekowych, po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji szkolnych;

–  do kategorii poezja śpiewana można zgłosić po 1 reprezentancie w każdej kategorii wiekowej lub 1 zespół do 6 osób;

– do przeglądu można zgłosić maksymalnie 10 osób w jednym zespole np. tanecznym, teatralnym, parateatrlanym, muzycznym lub wokalnym. W przypadku osoby niepełnosprawnej prosimy o zaznaczenie w karcie zgłoszenia rodzaju niepełnosprawności, aby móc przygotować odpowiednie warunki do występu.

Czas prezentacji:

 • indywidualna prezentacja do 3 min.
 • prezentacja zespołowa w przeglądzie do 10 min.

 

 1. Kryteria oceny w konkursie:

– dobór repertuaru (wartość artystyczna utworu oraz dostosowanie do możliwość

uczestnika);

– interpretacja;

– kultura słowa (dykcja, możliwości głosowe);

– ogólny wyraz artystyczny;

 

 1. Nagrody:

Jury przyznaje nagrody rzeczowe za I, II oraz III miejsce w każdej kategorii, wyróżnienia
i dyplomy dla każdego. Organizator przewiduje specjalne nagrody:  puchar dla szkoły za najlepiej przygotowanych uczniów oraz puchar dla nauczyciela, którego podopieczni zdobyli największą ilość nagród i wyróżnień.

 

 

 

 1. Informacje ogólne:

– organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek;

– regulamin i karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej www.sckbest.pl

– organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

 

 1. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.