21 lipca 2024

Regulamin

REGULAMIN

XVII Integracyjnego Konkursu Recytatorskiego

i XV Przeglądu Innych Form Artystycznych

"PROTEUS 2019"

„Radość życia w twórczości ks. Jana Twardowskiego."

Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany”
Współorganizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej

1. Cele konkursu i przeglądu:
- upowszechnianie twórczości ks. Jana Twardowskiego;
- integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi;
- konfrontacja uzdolnionych środowisk oraz promocja najzdolniejszych uczestników.

2. Uczestnicy:
Konkursu
- uczniowie szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjalnych.
Przewidziano podział na kategorie wiekowe:
• klasy I–III
• klasy IV–VI
• klasy VII,VII, III gimnazjum
Przeglądu
- osoby niepełnosprawne, bez ograniczeń wiekowych.

3. Termin i miejsce konkursu:
- termin: 16 maja 2019 r. (czwartek)
godz. 9.009.15 sprawdzenie list uczestników
godz. 9.1515.00 – przesłuchanie dla uczestników
godz. 15.0016.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
- miejsce: Spółdzielcze Centrum KulturyBEST przy ul. Jutrzenki 18 w Bielsku-Białej.

4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na Kartach Zgłoszeń Uczestników, które należy przesyłać w terminie do 13 maja 2019 r. pod adresem: Spółdzielcze Centrum KulturyBEST” ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała (tel. 33/4990813 lub 4990833) z dopiskiem na kopercie „Proteus bądź na adres e-mail: proteus@sm-zlotelany.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia opiekun zostanie poinformowany o rejestracji uczestnika drogą mailową.

Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na udział w konkursie/przeglądzie oraz przetwarzanie i publikację danych osobowych – Załącznik nr 1 lub 2 do karty zgłoszenia, wyrażoną przez uprawnione do tego osoby.
Do wszelkich uzgodnień w imieniu organizatora upoważniona jest Joanna Herzyk dostępna pod numerem tel. 33 499 08 13 lub 33.

5. Warunki uczestnictwa:
- do konkursu recytatorskiego każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech reprezentantów (którzy przygotują 1 utwór) w poszczególnych kategoriach wiekowych, po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji szkolnych;
- do kategorii poezja śpiewana można zgłosić po 1 reprezentancie w każdej kategorii wiekowej lub 1 zespół do 6 osób;
- do przeglądu można zgłosić maksymalnie 10 osób w jednym zespole np. tanecznym, teatralnym, parateatralnym, muzycznym lub wokalnym. W przypadku osoby niepełnosprawnej prosimy o zaznaczenie w karcie zgłoszenia rodzaju niepełnosprawności, aby móc przygotować odpowiednie warunki do występu.
Czas prezentacji:
• indywidualna prezentacja do 3 min.
• prezentacja zespołowa w przeglądzie do 10 min.

6. Kryteria oceny w konkursie:
- dobór repertuaru (wartość artystyczna utworu oraz dostosowanie do możliwość uczestnika);
- interpretacja;
- kultura słowa (dykcja, możliwości głosowe);
- ogólny wyraz artystyczny;

7. Nagrody:
Jury przyznaje nagrody rzeczowe za I, II oraz III miejsce i wyróżnienia w każdej kategorii,
oraz dyplomy dla pozostałych uczestników. Organizator przewiduje specjalne nagrody:
puchar dla szkoły za najlepiej przygotowanych uczniów oraz puchar dla nauczyciela, którego
podopieczni zdobyli największą ilość nagród i wyróżnień.

8. Informacje ogólne:
- organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek;
- regulamin i karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej www.sckbest.pl
- organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

9. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.

regulamin 2019:

karta zgłoszenia 2019:

załącznik nr 1:

załącznik nr 2: