XIV TURNIEJ SZACHOWY IM. WŁADYSŁAWA BRISSA O TYTUŁ MISTRZA OSIEDLA „ZŁOTE ŁANY” 2017

REGULAMIN  XIV TURNIEJU SZACHOWEGO IM. WŁADYSŁAWA BRISSA

O TYTUŁ MISTRZA OSIEDLA „ZŁOTE ŁANY”

22.04.2017 r.

1. Organizator

Spółdzielcze Centrum Kultury „BEST” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”

2. Współorganizator

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki

3. Termin i miejsce rozgrywek

22.04.2017 r. (sobota) godzina 10:00

Spółdzielcze Centrum Kultury „BEST” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”

ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała

4. Cel turnieju

Popularyzacji gry w szachy na terenie osiedla Złote Łany.

5. System rozgrywek

Tempo gry: 15 minut na zawodnika,

System „Szwajcarski” na dystansie 7 rund w dwóch grupach turniejowych: grupa A –

wszyscy chętni, grupa B – juniorzy do 13 lat (do IV kategorii szachowej).

6. Warunki uczestnictwa

Turniej jest otwarty dla wszystkich sympatyków gry w szachy. Pierwszeństwo udziału

mają mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”. W przypadku

niewykorzystania planowanej ilości zgłoszeń przez mieszkańców SM „Złote Łany”

dopuszcza się osoby spoza SM „Złote Łany”. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewidywana ilość zawodników (do 80 osób).

Do udziału w Turnieju uczestnicy zgłaszają się do 20 kwietnia w biurze SCK „BEST”

lub na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_1109/. W tym terminie

należy również opłacić wpisowe. Po 20 kwietnia wpisowe wzrasta o 5 zł. Można

także, w miarę wolnych miejsc, zgłosić się do turnieju najpóźniej w dniu rozgrywek,

na pół godziny przed rozpoczęciem.

7. Wpisowe

Udział w turnieju jest odpłatny i wynosi

 w grupie głównej: 20 zł (mieszkańcy osiedla Złote Łany: 15 zł),

 w grupie juniorów do lat 13: 10 zł (mieszkańcy osiedla Złote Łany oraz

uczestnicy szkółki szachowej BEST: 5 zł).

8. Nagrody

Nagrody rzeczowe oraz medale (za miejsca I-III) będą przydzielane

w wyszczególnionych kategoriach:

 w grupie juniorów do lat 13:

o juniorzy do lat 10,

o juniorzy 11–13 lat,

 w grupie głównej:

o klasyfikacja generalna,

o juniorzy do lat 18,

o kobieta,

o seniorzy powyżej 60 lat,

o zawodnik ze Złotych Łanów.

W Grupie Głównej zwycięzca oraz najlepszy zawodnik ze Złotych Łanów otrzymają

dodatkowo Puchar.

9. Postanowienia końcowe

W czasie trwania zawodów niepełnoletni uczestnicy powinni przebywać pod opieką

osób dorosłych.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie sędzia główny, posiadający

licencję sędziowską Polskiego Związku Szachowego. Sprzęt szachowy zabezpiecza

Organizator. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania

turnieju do Sędziego.