przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem Pani/Pana (dziecka) w stałych zajęciach organizowanych w SCK BEST jest Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki 18.
2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:
poprzez e-mail: iodo@sm-zlotelany.pl
telefonicznie: (33) 499 08 32
3. Pani/Pana dane (dane dziecka) będą przetwarzane w celu:
organizacji stałych zajęć w SCK BEST,
w celu ustalenia zarówno pierwszeństwa przyjęcia, jak i możliwości dofinansowania udziału
dla członków Spółdzielni i członków ich rodzin zamieszkałych pod tym samym adresem,
w celach kontaktowych.
na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, mówiący o udzielonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

4. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody jednak nie dłużej, niż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wskazanych w przepisach prawa,
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje jednak brak możliwości uczestniczenia w zajęciach stałych organizowanych w SCK Best.
6. Dane nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
7. Dostęp do podanych danych osobowych otrzymają upoważnieni pracownicy Administratora.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie dobrowolnych danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.