21 lipca 2024

Regulamin zajęć stałych w roku k.o. 2018/2019

REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH 2018/2019

organizowanych w Spółdzielczym Centrum Kultury "Best"
przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"

Spółdzielcze Centrum Kultury "BEST" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany" pracuje w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca, zwanym dalej rokiem edukacyjnym. Zajęcia odbywają się w dniach, w których dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły. W okresie ferii i innych dni wolnych nie ma zajęć stałych. Realizujemy wtedy projekty artystyczne, dostępne również dla uczestników naszych sekcji.

Opłata za cały rok edukacyjny jest stała i została podzielona na 10 równych miesięcznych rat (bez względu na ilość zajęć przypadających w danym miesiącu).
W przypadku, gdy z winy placówki zajęcia są odwołane, opłata za te zajęcia jest przesunięta na następny miesiąc.
Nie odliczamy zajęć opuszczonych przez uczestnika. Nie przyjmujemy zapisów na ½ miesiąca (połowę zajęć).

 

I.  Zasady tworzenia grupy zajęciowej:

1. Ustala się pierwszeństwo przyjęć uczestników będących członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany oraz ich rodzin zamieszkałych pod jednym adresem. W tym celu konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska oraz adresu.

2. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” oraz członkowie ich rodzin zamieszkałych pod jednym adresem z członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” ponoszą opłaty niższe (o 10% miesięcznie) niż osoby spoza osiedla, zgodnie z uchwała Zarządu.

3. Grupa zajęciowa tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych od 16 sierpnia 2018 r. do wyczerpania limitu miejsc w poszczególnych grupach.

4. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, uczestnik może zostać umieszczony na liście rezerwowej. Z tej listy uczestnik może zostać przyjęty do grupy zajęciowej w ciągu całego roku edukacyjnego.

5. O kolejności przyjęć decyduje adres zamieszkania (pierwszeństwo jw.) oraz miejsce zajmowane na liście rezerwowej.

6. Zapisy na zajęcia dokonywane są w sekretariacie SCK Best. Instruktorzy nie prowadzą zapisów indywidualnie.

II. Opłaty, warunki przyjęć i uczestnictwa dzieci/dorosłych w zajęciach:

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka/dorosłego na zajęcia jest uregulowanie opłaty.

2. Wpłaty za zajęcia przyjmowane są do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, natomiast w sierpniu przy zapisie.

3. Kasa czynna jest codziennie w godzinach:

PONIEDZIAŁEK: 9.00 -13.00 i 15.00 - 19.00
WTOREK: 15.00 - 19.00
ŚRODA: 9.00 - 13.00 i 15.00 - 20.00
CZWARTEK: 9.00 - 13.00 i 15.00 - 19.00
PIĄTEK: 14.00 - 17.00

4. Uczestnik zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za udział  w zajęciach zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w SCK BEST oraz na stronie internetowej www.sckbest.pl.

5. Rodzic wykupując dziecku uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane dla niego miejsce w grupie oraz zapewnioną opiekę instruktora i częściowo potrzebne do zajęć materiały.

6. Rezygnację z zajęć należy zgłaszać mailowo (sckbest@sm-zlotelany.pl) lub telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu (godz. 10.00 - 19.00), natomiast cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga formy pisemnej.

7. W przypadku rezygnacji z zajęć nie ma możliwości zwrotu poniesionych opłat.

III. Organizacja zajęć w pracowniach:

1. Uczestnik zapisany jest na konkretne zajęcia prowadzone przez określonego instruktora zgodnie z harmonogramem zajęć na dany rok edukacyjny.

2. W razie nieobecności instruktora SCK BEST zapewni zastępstwo lub, w przypadkach, w których nie będzie to możliwe, zajęcia zostaną odwołane, a uczestnicy powiadomieni o tym fakcie osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Jeśli zajęcia zostaną odwołane, instruktor odpracuje je w innym, ustalonym z uczestnikami terminie. W przypadku braku możliwości odpracowania, opłata za zajęcia zostaje przeniesiona na kolejny miesiąc.

4. Uczestnika obowiązuje zakaz wynoszenia z pracowni wyposażenia oraz innych przedmiotów bez zgody instruktora.

5. Zasady korzystania z materiałów udostępnianych uczestnikom na potrzeby prowadzenia zajęć określa instruktor.

6. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, porządkowych, przepisów dotyczących bezpieczeństwa, oraz innych przepisów obowiązujących na terenie SCK BEST.

7. Uczestnik, który nie przestrzega niniejszego Regulaminu może zostać skreślony z listy uczestników.

IV. Zasady pracy grupy zajęciowej:

1. Grupa zajęciowa działająca w SCK BEST pracuje według ustalonego na początku roku edukacyjnego harmonogramu.

2. Harmonogram zajęć opracowuje dyrektor placówki po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem. SCK BEST zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu wyjątkowych okoliczności (np. klęski żywiołowej), za które nie odpowiada. W tym przypadku nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

V. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor SCK BEST.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z Pani/Pana udziałem w stałych zajęciach organizowanych w SCK BEST jest Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki 18.

2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres spółdzielni,
- poprzez e-mail: iodo@sm-zlotelany.pl
- telefonicznie: (33) 499 08 32

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
- w celu ustalenia zarówno pierwszeństwa przyjęcia na zajęcia, jak i obniżenia opłat zgodnie z punktem I ust.2. regulaminu stałych zajęć organizowanych  w SCK BEST,
- w celach kontaktowych np. w celu poinformowania Pani/Pana o odwołaniu zajęć.

4. Pani/Pana dane osobowe jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz nr telefonu będą przetwarzane do czasu zakończenia przez Panią/Pana zajęć organizowanych w SCK BEST. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej w oddzielnym dokumencie zgody.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie dobrowolnych danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informuję, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.