22 lipca 2024

Regulamin placówki

REGULAMIN

działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i socjalnej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej

Zgodnie z § 79 pkt. 16 Statutu Spółdzielni podstawą działalności jest uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

I. Przepisy ogólne.

1. Regulamin niniejszy określa zasady działania:

- Spółdzielczego Centrum Kultury „BEST” w zakresie prac merytorycznych
i gospodarowania środkami na ten cel przeznaczonymi,
- Działalności komórki socjalnej prowadzonej przez Pełnomocnika Zarządu
ds. Socjalnych na rzecz mieszkańców osiedla.
2. Dyrektor SCK „BEST” ponosi odpowiedzialność za całość działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz związane  nią rozliczenia finansowe. Przedkłada Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej sprawozdanie z 30 dni po zakończeniu roku kalendarzowego.
3. Pełnomocnik Zarządu ds. Socjalnych ponosi odpowiedzialność za całość działalności socjalnej oraz związane z nią rozliczenia finansowe. Przedkłada Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej sprawozdanie w terminie 30 dni po zakończeniu roku kalendarzowego.

II. Źródła finansowania działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i socjalnej

Koszty działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i socjalnej pokrywa się:
- Z pożytków Spółdzielni,
- Z wpłat osób niebędących członkami na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią,
- Z wpłat osób korzystających z różnych form działalności, organizowanych przez dział społeczno-oświatowy (np. z wpłat za sekcje klubowe, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, koncerty itp.),
- Z działalności gospodarczej prowadzonej przez dział społeczny, oświatowy, kulturalny i socjalny (np. wynajem Sali, opłata za reklamy),
- Darowizna lub dofinansowania z innych źródeł.

III. Zasady prowadzenia działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i socjalnej.

1. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna prowadzona w SCK „BEST” oraz działalność socjalna jest ogólnodostępna, przede wszystkim dla mieszkańców naszej Spółdzielni.
2. Zadania realizowane są w oparciu o roczny plan finansowo-rzeczowy Spółdzielczego Centrum Kultury „BEST” i komórki socjalnej, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Świadczenia i usługi mogą mieć charakter odpłatny, częściowo odpłatny lub nieodpłatny. Podstawą do ustalenia częściowych lub pełnych odpłatności świadczeń są rzeczywiste koszty poszczególnych form działalności.
4. Zasady odpłatności z usługi świadczone w ramach w/w działalności zatwierdza Zarząd Spółdzielni na wniosek Dyrektora SCK „BEST” i Pełnomocnika Zarządu ds. Socjalnych, kierując się ustalonymi przez Radę Nadzorczą Spółdzielni rocznymi planami działalności gospodarczo-socjalnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”.

IV. Zadania Spółdzielczego Centrum Kultury „BEST”

1. Inicjuje kształtuje działalność społeczną, oświatową i kulturalną wśród mieszkańców Spółdzielni.
2. Rozbudza, rozwija indywidualną i grupową aktywność twórczą, stymuluje kreatywność i wyobraźnię uczestników w sekcjach, zespołach i innych formach.
3. Inspiruje do uczestnictwa w kulturze poprzez bezpośredni kontakt z artystami, sztuką, muzyką (koncerty, przeglądy).
4. Umożliwia pogłębianie wiedzy w kulturze poprzez formy edukacyjne.
5. Integruje do uczestnictwa w kulturze poprzez formy aktywnego wypoczynku i udział w imprezach, koncertach, turniejach, przeglądach, spotkaniach itp.
6. Efektywnie promuje twórczość.
7. Przygotowuje sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności, opracowuje projekty uchwały i rozlicza się  ich realizacji.
8. Współpracuje e środowiskiem: szkoły, przedszkola, urzędy, instytucje i prywatni  sponsorzy.

V. Zadania działu socjalnego.

1.Podejmowanie działań pomocowych dla mieszkańców osiedla:

- Informowanie o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu opłat za lokal mieszkalny, poprzez przekazanie informacji i pomoc w załatwieniu formalności pozwalających na uzyskanie dodatku mieszkaniowego.
- Organizowanie prac interwencyjnych- malowanie piwnic i zasypów jako formę pomocy w spłacie zadłużeń czynszowych,
- Pomoc w załatwianiu formalności administracyjno-prawnych, mających na celu poprawę sytuacji bytowej interesanta,
- Współpraca z instytucjami, które statutowo zajmują się pomocą osobom pozostającym w kryzysie.

2. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub lepiej płatnej pracy:

- Udostępnianie informacji o:

- Aktualnych ofertach pracy,
- Bieżących kursach i szkoleniach,

- Organizowanie spotkań z doradcą zawodowym,
- Udzielanie pomocy w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz możliwość ich drukowania,
- Udostępnianie możliwości bezpłatnego korzystania z Internetu.

3. Prowadzenie działań wolontarystycznych dla mieszkańców osiedla „Złote Łany”.

Działania ukierunkowane na:

- Pomoc osobom starszym, samotnym oraz osobom niepełnosprawnym,
- Akcje charytatywne.

Do działań z zakresu prowadzenia wolontariatu należą:

- Promocja wolontariatu poprzez:

- Biuletyn spółdzielczy,
- Lokalną prasę i telewizję,
- Internet,
- Plakaty, ulotki itp.

- Rekrutacja wolontariuszy:

- Kontakt z bielskimi szkołami różnego typu,
- Koordynacja działań wolontarystycznych,
- Organizowanie systematycznych, indywidualnych ora grupowych spotkań z wolontariuszami,
- Organizowanie szkoleń i warsztatów psychologicznych,
- Organizowanie spotkań podopiecznych w celu ich integracji,

- Przeprowadzenie akcji charytatywnych:

- Uaktualnianie list podopiecznych,
- Wydawanie paczek.

Pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:

1. Ustawy Prawno Spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. (tekst jednolity  późn. zmian.)
2. Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
3. Statutu Spółdzielni.
4. Ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Ustawy z dnia 11.03.2004r. o Podatku od Towaru i Usług – Dziennik Ustaw 1994r. nr 54 poz. 535 ora Dziennik Ustaw 2005r. nr 14 poz. 113.

VI. Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2010r.

Regulamin wchodzi w życie  dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Z tym dniem traci moc regulamin działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej z dnia 29.09.2008r.