Regulamin Klubu Seniora SCK BEST

REGULAMIN KLUBU SENIORA

Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote łany"
z Siedzibą w Spółdzielczym Centrum Kultury "BEST"
Bielsko-Biała, Jutrzenki 18

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Klub Seniora został utworzony w celu integracji ora zaspokojenia potrzeb kulturalnych osób starszych.
 2. 2. Siedzibą Klubu Seniora jest Klub Best mieszczący się przy ul. Jutrzenki 18 w Bielsku-Białej.
 3. 3. Klub Seniora jest organizacyjnie podległy Dyrektorowi SCK BEST.

§2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KLUBU

 1. 1. Działalność Klubu Seniora obejmuje w szczególności:
  1. 1. Spotkania towarzyskie,
  2. 2. Imprezy okolicznościowe,
  3. 3. Wycieczki turystyczne,
  4. 4. Inne typu prelekcje, spotkania z lekarzami, ciekawymi ludźmi itp.
 2. 2. Klub Seniora organizuje różne formy pomocy dla potrzebujących członków Klubu.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KLUBIE SENIORA

 1. 1. Członkiem Klubu Senior może zostać każdy członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” lub osoba bliska wspólnie z nim zamieszkująca, która ukończyła 60 lat.
 2. 2. Członkiem Klubu Seniora może zostać osoba niebędąca członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, pod warunkiem, że będzie ponosić pełne koszty uczestnictwa w Klubie zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. z późn. zmianami.
 3. 3. Członkowie Klubu Seniora wnoszą składki członkowskie. Składki mona wnosić w dwóch formach – rocznej lub półrocznej – dwie raty.
 4. 4. Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” stosowną uchwałą.
 5. 5. Wysokość i zasady odpłatności za działalność Klubu Seniora opisaną z §~2 pkt. 1 będą odrębne ustaleni stosowną uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”.
 6. 6. Nieopłacenie składki członkowskiej przez rok powoduje skreślenie z listy członków Klubu.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU SENIORA

 1. 1. Członkowie Klubu Seniora mają prawo do:
  1. 1. Korzystania z wszelkich imprez i form działalności organizowanych przez Spółdzielnię na rzecz Seniorów,
  2. 2. Korzystania z wszelkich ulg i dofinansowań proponowanych przez Spółdzielnię pod warunkiem, że są członkami Spółdzielni.
  3. 3. Współtworzenia planu działalności Klubu Seniora.
  4. 4. Aktywnego uczestnictwa w pracach Klubu Seniora.
 2. 2. Członkowie Klubu Seniora zobowiązani są do:
  1. 1. Uiszczania składek członkowskich,
  2. 2. Utrzymywania w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu BEST oraz korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem,
  3. 3. Przestrzegania zasad współżycia społecznego podczas uczestnictwa w działalności Klubu Seniora,
  4. 4. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz pożywania alkoholu w pomieszczeniach Klubu BEST podczas cotygodniowych spotkań,
  5. 5. Przestrzegania zasad Regulaminu Klubu Seniora oraz Regulaminu Klubu Best.

§5. STRUKTURA KLUBU SENIORA

 1. 1. Najważniejszym organem Klubu Seniora jest Walne Zgromadzenie Członków Klubu Seniora, zwoływane raz na 4 lata przez Zarząd Klubu Seniora – w terminie do końca czerwca danego roku.
 2. 2. Z ważnych powodów Walne Zgromadzenie Klubu Seniora może zostać zwołane przez Zarząd Klubu Seniora lub Dyrektora SCK BEST w każdym innym terminie.
 3. 3. Organizatorem bieżącej działalności Klubu Seniora jest Zarząd Klubu, wybierany przez Walne Zgromadzenie Klubu Seniora.
 4. 4. Walne Zgromadzenie Klubu Seniora jest Ważne, jeżeli uczestniczy w nim więcej niż 50% członków Klubu Seniora.
 5. 5. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 4, Zarząd Klubu zwołuje Walne gromadzenie Członków w drugim terminie.
 6. 6. Walne Zgromadzenie Klubu Seniora zwołane w drugim terminie, ważne jest bez względu na ilość obecnych członków.
 7. 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Seniora należy:
  1. 1. Udzielanie absolutorium Zarządu Klubu Seniora,
  2. 2. Wybór Zarządu Klubu Seniora w przypadku nieudzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi,
  3. 3. Wybór Komisji Rewizyjnej,
  4. 4. Uchwalanie ogólnych kierunków działalności Klubu Seniora,
  5. 5. Ocena i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu Seniora z prowadzonej działalności.
 8. 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.
 9. 9. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków odbywa się jawnie z wyłączeniem wyborów do organów, które odbywają się w głosowaniu tajnym.
 10. 10. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
  1. 1.Przewodniczący Komisji,
  2. 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji,
  3. 3. Sekretarz Komisji.
 11. 11. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu Seniora należy kontrola zgodności działalności merytorycznej i finansowej Klubu Seniora z przyjętym programem działania.
 12. 12. W skład Zarządu Klubu Seniora wchodzą:
  1. 1. Prezes Zarządu,
  2. 2. Z-ca Prezesa ds. programowych,
  3. 3. Z-ca Prezesa ds. organizacyjnych,
  4. 4. Skarbnik,
  5. 5. Sekretarz.
 13. 13. Do zadań Zarządu należy:
  1. 1. Opracowanie rocznych programów działania Klubu wraz z budżetem,
  2. 2. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Seniora,
  3. 3. Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań  działalności Klubu Seniora i przekazywanie ich kopii Dyrektorowi Klubu BEST,
  4. 4. Występowanie w imieniu Klubu Seniora na zewnątrz ( min. Odwiedzanie podopiecznych, chorych i będących w potrzebie członków Klubu Seniora),
  5. 5. Prowadzenie listy członków Klubu Seniora i jej coroczne aktualizowanie,
  6. 6. Przyjmowanie i skreślanie członków Klubu Seniora,
  7. 7. Współpraca z Dyrektorem SCK BEST lub z wyznaczonym pracownikiem, będącym opiekunem Klubu Seniora,
  8. 8. Aktualizowanie listy osób będących w trudnej sytuacji życiowej ( pod kątek potrzeb w zakresie: opieki, przekazywania paczek żywnościowych i dzieży czy innych form pomocy),
  9. 9. Zwoływanie zebrań ogólnych oraz sprawozdawczych oraz informowanie o czasie i porządku obraz wszystkich członków Klubu Seniora co najmniej na tydzień przed zebraniem.
  10. 10. Informowanie członków Klubu Seniora o organizowanych imprezach,
  11. 11. Prowadzenie kroniki Klubu Seniora, w której rejestrowane są kolejne wydarzenia, mające miejsce w wieloletniej historii klubu.
 14. 14. Za rozliczanie wpłat składek członkowskich odpowiada Skarbnik.
 15. 15. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za współpracę z Klubem Seniora jest pracownik Klubu BEST wskazany przez  Dyrektora placówki.

§6. USTANIE CZŁONKOSTWA

 1. 1. Ustanie członkostwa w Klubie Seniora następuje w przypadku:
  1. 1. Wystąpienia członka z Klubu Seniora,
  2. 2. Skreślenia z listy członków,
  3. 3. Śmierci członka.
 2. 2. Członka Klubu Seniora można skreślić z listy członków w przypadku, gdy narusza on postanowienia zawarte w § 4 pkt.2.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Regulamin Klubu Seniora został uchwalony w dniu 06.03.2013r uchwałą nr 16/10/2013.