Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy SM „Złote Łany” oraz Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta w Bielsku- Białej zapraszają do udziału w XIV Integracyjnym Konkursie Recytatorskim i XII Przeglądzie Innych Form Artystycznych PROTEUS „Radość życia w twórczości ks. Jana Twardowskiego.”

Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany”

Współorganizator: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

1. Cele konkursu i przeglądu:

– upowszechnianie twórczości ks. Jana Twardowskiego;

– integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi;

– konfrontacja uzdolnionych środowisk oraz promocja najzdolniejszych uczestników.

2. Uczestnicy:

Konkursu

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.
Przewidziano podział na kategorie wiekowe:
• klasy I–III
• klasy IV–VI
• gimnazjum

Przeglądu

Uczestnikami przeglądu mogą być osoby niepełnosprawne, bez ograniczeń wiekowych.

3. Termin i miejsce konkursu:

– termin: 12 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 – przesłuchanie dla uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjum. W przypadku dużej ilości zgłoszeń przesłuchania dla gimnazjum odbędą się 11 maja 2016 r. (środa) od godz. 9.00;

– miejsce: Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy ul. Jutrzenki 18 w Bielsku-Białej.

4. Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2016 r. pod adresem: Spółdzielcze Centrum Kultury „BEST” ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała (tel. 033/4990813 lub 4990833) z dopiskiem na kopercie „Proteus” bądź na adres e-mail:
proteus@sm-zlotelany.pl . Po otrzymaniu zgłoszenia opiekun zostanie poinformowany
o rejestracji uczestnika drogą mailową.

Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na udział w konkursie/przeglądzie oraz przetwarzanie i publikację danych osobowych – Załącznik nr 1 lub 2 do karty zgłoszenia, wyrażoną przez uprawnione do tego osoby.

Do wszelkich uzgodnień w imieniu organizatora upoważniona jest Izabela Pałka, dostępna pod numerem tel. 33 499 08 13.

5. Warunki uczestnictwa:

– do konkursu recytatorskiego każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech reprezentantów (którzy przygotują po dwa utwory) w poszczególnych kategoriach wiekowych, po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji szkolnych;

– do kategorii poezja śpiewana można zgłosić po 1 reprezentancie w każdej kategorii wiekowej lub 1 zespół do 6 osób;

– do przeglądu można zgłosić maksymalnie 10 osób w jednym zespole np. tanecznym, teatralnym, parateatrlanym, muzycznym lub wokalnym. W przypadku zgłoszenia uczestnika niepełnosprawnego prosimy o zaznaczenie w karcie zgłoszenia rodzaju niepełnosprawności, aby móc przygotować odpowiednie warunki do występu.

Czas prezentacji:

• indywidualna prezentacja do 5 min.

• prezentacja zespołowa w przeglądzie do 10 min.

6. Kryteria oceny w konkursie:

– dobór repertuaru (wartość artystyczna utworu oraz dostosowanie do możliwość

uczestnika);

– interpretacja;

– kultura słowa (dykcja, możliwości głosowe);

– ogólny wyraz artystyczny;

7. Nagrody:

Jury przyznaje nagrody rzeczowe za I, II oraz III miejsce w każdej kategori oraz wyróżnienia. Dla uczestników przeglądu przewidziane są nagrody oraz dyplomy za udział. Organizator przewiduje specjalną nagrodę dla szkoły (puchar dla najlepiej przygotowanych uczniów) oraz nagrodę dla najlepszego nauczyciela, którego podopieczni zdobyli największą ilość nagród
i wyróżnień.

8. Informacje ogólne:

– organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek;

– regulamin i karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej www.sckbest.pl;

– organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.