REGULAMIN XX Ogólnopolskiego i XXXIV Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2016” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej organizowanego przy wsparciu finansowym:

– Urzędu Miasta w Bielsku-Białej,
– Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej,
– Sponsorów.

Założenia regulaminowe:

Celem Przeglądu jest:

przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich poprzez udział w warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach), zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,
wykazanie zasady równych szans (uczestnicy z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich).

1. Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

2. Tematyka i rodzaj literacki utworów – dowolne. Ilość prac ograniczona do 6 tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki ograniczona do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków).

3. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.

Prosimy o czytelne wypełnianie karty i załączników.

Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych – Załącznik nr 2 do karty zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice (opiekunowie prawni) – Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia.

4. Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 20 czerwca 2016 r. Decyduje data stempla pocztowego – po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

5. Prace należy przesłać na adres:

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”;

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Jutrzenki 22

z dopiskiem Lipa 2016.

6. Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom sto równorzędnych nagród regulaminowych. Jurorzy nie przyznają autorom poszczególnych miejsc (1, 2, 3 itd.), ale wybierają po jednym utworze stu najlepszych autorów do katalogu – głównej nagrody.

7. Laureaci zostaną powiadomieni listownie o wynikach obrad jury i terminie spotkania finalistów.

8. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 21 października 2016. W tym roku dodatkową atrakcją będzie koncert poezji laureatów wybranych z ostatnich 20 lat.

9. Organizator – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej – zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie w celach reklamowych Przeglądu oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

10. Wszelkie kwestie sporne mogące powstać na tle niniejszego regulaminu w sposób ostateczny rozsądza Jury Przeglądu działające w imieniu organizatorów.

11. Szczegółowych informacji udziela organizator (p. Irena Edelman) pod numerem
(33) 499 08 33 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–17.00. Pytania można również kierować pod adresem e-mailowym: lipa@sm-zlotelany.pl. Regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sckbest.pl

ZAPRASZAMY!