21 lipca 2024

Regulamin 2024

REGULAMIN

II TURNIEJU TAŃCA NOWOCZESNEGO

O PUCHAR DYREKTORA SCK BEST

 

 1. ORGANIZATOR:

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”

 

 1. TERMIN I MIEJSCE:

24 lutego 2024 r. (sobota), godz. 10.00

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST ul. Jutrzenki 18 Bielsko-Biała

 

 1. CEL IMPREZY:
 • Popularyzacja zespołowych i indywidualnych form tanecznych i ich walorów artystycznych
 • Konfrontacja umiejętności tanecznych zawodników

 

 1. KATEGORIE TANECZNE

Taniec Nowoczesny (street dance, hop-hop, modern i inne formy)

W dwóch kategoriach:

 1. Formacja – taniec grupowy, przygotowany podczas zajęć z instruktorem, oceniany grupowo
 2. Solo – taniec indywidualny, przygotowany samodzielnie w domu, oceniany indywidualnie

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE
  1. 4 – 6 lat
  2. 7 – 9 lat
  3. 10 lat wzwyż

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest dopełnienie poniższych wymagań w terminie do 19 lutego 2024 roku:
   1. Wypełnienie i oddanie formularza zgłoszeniowego w formie papierowej wraz z załącznikami
   2. Wpłacenie wpisowego – każdy uczestnik 20 złotych
 • Przekazanie muzyki w formacie *.mp3 na pendrive lub przesłanie na adres e-mail: sckbest@sm-zlotelany.pl, tytułem: II TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO – UTWÓR – NAZWISKO Uczestnika

 

 1. JURY:

Występy oceniać będzie 3 – osobowa komisja sędziowska wyznaczona przez organizatora. Będą to specjaliści zawodowo związani z tańcem. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwać będzie przedstawiciel Organizatora

 

 1. SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW i KRYTERIA OCENY:
  1. Jury przyznaje punkty uczestnikom indywidualnie po każdej prezentacji (solo i formacja). Uczestnikom wchodzącym w skład formacji po prezentacji i uzyskaniu punktów jako zespół liczba punktów zostaje przydzielona na tablicy wyników każdemu z osobna w tej samej liczbie
  2. Ocenie jury podlegać będzie:
   1. poczucie rytmu
   2. technika taneczna
   3. interpretacja muzyczna
   4. bogactwo figur tanecznych
   5. choreografia
   6. strój
   7. wrażenie estetyczne

 

 1. NAGRODY:
  1. Jury przyznaje jedną główną nagrodę dla zwycięzcy turnieju, który otrzyma Puchar Dyrektora SCK BEST. Zostanie on wyłoniony indywidualnie według przyznawanych punków
  2. W turnieju zostaną wyłonieni Złoci, Srebrni i Brązowi laureaci w kategoriach wiekowych indywidualnie według ogólnej tablicy wyników – bez względu na udział w kategoriach tanecznych
  3. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Turnieju
  4. Organizator przewiduje 2 wyróżnienia:
   1. dla najmłodszego uczestnika
   2. nagrodę publiczności

 

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE:
  1. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min. (zespoły) oraz 1 min. (soliści)
  2. Kolejność startu określa Organizator
  3. O przynależności zespołu do danej kategorii wiekowej zespołu decyduje 80% składu

 

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
  1. Rejestracja uczestników w dniu prezentacji od godz. 9.00
  2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz osobiste uczestników pozostawione bez opieki
  3. Każdy tancerz jest zobowiązany do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub boso
  4. Zabrania się używania rekwizytów, materiałów pirotechnicznych lub substancji mogących zabrudzić lub uszkodzić parkiet
  5. Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników
  6. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Instruktor ponosi całkowitą odpowiedzialność za prezentację i bezpieczeństwo uczestników
  7. W czasie trwania konkursu Organizator zapewnia obsługę medyczną
  8. Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga Organizator
  9. Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z konkursu

 

 

DOKŁADNY PROGRAM IMPREZY ZOSTANIE PRZESŁANY PO PRZYJĘCIU ZGŁOSZEŃ 20 lutego 2024 na maila wszystkich instruktorów