Regulamin 2023

I TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO

PUCHAR DYREKTORA SCK BEST

22.04.2023 r.

 

 1. ORGANIZATOR:

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”

 1. TERMIN I MIEJSCE:

22 kwietnia 2023 r. (sobota), godz. 10.00 - 14.00

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST ul. Jutrzenki 18 Bielsko-Biała

 1. CEL IMPREZY:
 • Popularyzacja zespołowych i indywidualnych form tanecznych i ich walorów artystycznych
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy tancerzami
 • Konfrontacja umiejętności tanecznych zawodników
 1. KATEGORIE TANECZNE

Taniec Nowoczesny (street dance, hop-hop, modern i inne formy)

W trzech kategoriach:

 1. Formacja – taniec grupowy, przygotowany podczas zajęć z instruktorem, oceniany grupowo
 2. Solo – taniec grupowy, przygotowany podczas zajęć z instruktorem, oceniany indywidualnie (na parkiecie może być maksymalnie 8 zawodników)
 3. Improwizacja – taniec indywidualny, przygotowany samodzielnie w domu, oceniany indywidualnie
 1. KATEGORIE WIEKOWE
  1. 4 – 6 lat
  2. 7 – 9 lat
  3. 10 – 12 lat
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 17.04.2023 w biurze SCK BEST lub przez www.sckbest.pl
  2. Wpłacenie wpisowego przy zapisie – każdy uczestnik 10 zł.
  3. Przesłanie muzyki w formacie mp3 do 17 kwietnia 2023 na adres e-mail sckbest@sm-zlotelany.pl
 3. JURY:

Występy oceniać będzie 3 – osobowa komisja sędziowska wyznaczona
przez organizatora. Będą to specjaliści zawodowo związani z tańcem. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwać będzie przedstawiciel Organizatora.

 1. KRYTERIA OCENY SĘDZIOWSKIEJ:
  1. Poczucie rytmu
  2. Technika taneczna
  3. Interpretacja muzyczna
  4. Bogactwo figur tanecznych
  5. Choreografia
  6. Strój
  7. Wrażenie estetyczne
 2. NAGRODY:
  1. Z każdej kategorii wyłonieni zostaną Złoci, Srebrni i Brązowi Laureaci konkursu, którzy otrzymają medale i dyplomy
  2. Bez względu na kategorię wiekową wybrany będzie najlepszy zespół konkursu, który otrzyma Puchar Dyrektora SCK BEST
  3. Organizator przewiduje 2 wyróżnienia dla najmłodszych uczestników
  4. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział
 3. DODATKOWE INFORMACJE:
  1. Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 min. 30 sek. (zespoły) oraz 1 min. 30 sek. (soliści)
  2. W kategorii solo na parkiecie może znajdować się maksymalnie 8 osób
  3. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń w danej kategorii tanecznej, organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych.
  4. Kolejność startu określa Organizator
  5. O przynależności zespołu do danej kategorii wiekowej zespołu decyduje 80% składu
 4. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
  1. Rejestracja uczestników w dniu prezentacji od godz. 9.00
  2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz osobiste uczestników pozostawione bez opieki.
  3. Każdy tancerz jest zobowiązany do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub boso.
  4. Zabrania się używania rekwizytów, materiałów pirotechnicznych lub substancji mogących zabrudzić lub uszkodzić parkiet.
  5. Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.
  6. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Instruktor ponosi całkowitą odpowiedzialność za prezentację i bezpieczeństwo uczestników.
  7. W czasie trwania konkursu Organizator zapewnia obsługę medyczną.
  8. Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  9. Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z konkursu.

 

DOKŁADNY PROGRAM IMPREZY ZOSTANIE PRZESŁANY PO PRZYJĘCIU ZGŁOSZEŃ 18 kwietnia 2023 na maila wszystkich instruktorów.

 

DOKŁADNY PROGRAM IMPREZY ZOSTANIE PRZESŁANY PO PRZYJĘCIU ZGŁOSZEŃ, 18 kwietnia 2023 na maila wszystkich instruktorów.