21 lipca 2024

Regulamin 2020

REGULAMIN

XXXVIII Wojewódzkiego i XXIV Ogólnopolskiego

Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2020

pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej

- organizowanego przy wsparciu finansowym:

- Urzędu Miasta w Bielsku-Białej,

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej,

- Sponsorów.

 

Założenia regulaminowe

Celem Przeglądu jest:
- przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich  poprzez udział  w  warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów,
- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
- promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu  i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach),
- zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,
- wykazanie zasady równych szans dla uczestników z małych miejscowości  i ośrodków wojewódzkich,
- wyrabianie umiejętności dyskutowania na żywo poprzez udział w panelu dyskusyjnym.

1. Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich.

2. Tematyka i rodzaj literacki utworów – dowolne. Ilość prac ograniczona do 6 tekstów.
W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograniczona do
5 stron znormalizowanego maszynopisu (9 000 znaków).

3. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze).
Utwory należy opatrzyć
słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją  o autorze.

Prosimy o czytelne wypełnianie karty i załączników oraz o nie podpisywanie załączonych prac imieniem i nazwiskiem.

Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych  - Załącznik nr 2 do karty zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice (opiekunowie prawni) - Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia.  

4. Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 5 czerwca 2020. Decyduje data stempla pocztowego – po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

5. Prace należy przesłać na adres:
Spółdzielcze Centrum Kultury "BEST" przy Spółdzielni  Mieszkaniowej "Złote Łany"; 43-300 Bielsko-Biała, Jutrzenki 22z dopiskiem Lipa 2020.

6. Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów wybierając 100 prac  100 najlepszych autorów. Wszystkie nagrody są równorzędne.

7. Lista finalistów zostanie ogłoszona na stronie www.sckbest.pl w terminie 7 września 2020, jednocześnie laureaci zostaną powiadomieni listownie.

8. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z panelem dyskusyjnym i warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 23 października 2020.

9. Organizator - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej – zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie w celach reklamowych Przeglądu oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

10. Wszelkie kwestie sporne mogące powstać na tle niniejszego regulaminu  w sposób ostateczny rozsądza Jury Przeglądu działające w imieniu organizatorów.

11. Szczegółowych informacji udziela organizator (p. Irena Edelman lub p. Elżbieta Klimek) pod numerem 033 499 08 13 (lub 33) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00. Pytania można kierować również na adres e-mail: lipa@sm-zlotelany.pl.

Regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sckbest.pl 

Historia LIPY:

regulamin 2020:

karta zgłoszenia 2020:

załącznik nr 1:

załącznik nr 2: