21 lipca 2024

Regulamin 2023

REGULAMIN

XXVII Ogólnopolskiego i XLI Wojewódzkiego

Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2023

pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej

organizowanego przy wsparciu finansowym:
– Urzędu Miasta w Bielsku-Białej,
– Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej,
– sponsorów.

 

Założenia regulaminowe

Celem Przeglądu jest:

– przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
– doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich poprzez udział w warsztatach pisarskich prowadzonych przez jurorów,
– tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
– promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w regionalnych i lokalnych mediach),|
– zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,
– wykazanie zasady równych szans dla uczestników z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich,
– wyrabianie umiejętności dyskutowania na żywo poprzez udział w panelu dyskusyjnym.

 1. Uczestnikami przeglądu mogą być piszący w języku polskim uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich. Aby podtrzymać dyspozycje twórcze „lipowiczów” – dopuszcza się do udziału dorosłych, laureatów „Lipy” w latach ubiegłych, którzy będą oceniani w osobnej kategorii.
 2. Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne. Ilość prac ograniczona jest do 6 tekstów. W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograniczono do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (9 000 znaków).
 3. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze. Prosimy o czytelne wypełnianie karty zgłoszenia i załączników. Utwory można nadsyłać pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych – załącznik nr 2 do karty zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice (opiekunowie prawni) – załącznik nr 1 do karty zgłoszenia.
 5. Prace należy przesłać pod adresem:
  Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany";
  43-300 Bielsko-Biała, Jutrzenki 22 z dopiskiem Lipa 2023
  lub online zgloszenia@lipa.sckbest.pl
 6. Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 20 czerwca 2023. Decyduje data stempla pocztowego.
  Zgłoszenia online przyjmowane będą do godz. 23.59 20 czerwca 2023 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 7. Jury przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów, wybierając 60 prac 60 najlepszych autorów (w tym maksymalnie 10 osób z grupy dorosłych) do publikacji książkowej w „lipowej” antologii – głównej, równorzędnej dla wszystkich nagrodzie przeglądu.
 8. Lista finalistów – laureatów zostanie ogłoszona na stronie organizatora www.sckbest.pl do pierwszych dni września 2023 r.; jednocześnie laureaci zostaną powiadomieni listownie.
 9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z panelem dyskusyjnym i warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 20 października 2023 r. w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w godz. 11.00 do 18.00 lub online, jeśli zaistnieje taka konieczność.
 10. Organizator – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej – zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji dzieł laureatów w prasie w celach reklamowych przeglądu oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.
 11. Wszelkie kwestie sporne, które mogą powstać na tle niniejszego regulaminu w sposób ostateczny rozsądza jury przeglądu działające w imieniu organizatorów.
 12. Szczegółowych informacji udziela organizator – dyrektor Spółdzielczego Centrum Kultury „Best” Irena Edelman (605 107 175) lub koordynator Arkady Raczek-Grabczak pod numerami 691 664 634, 33 499 08 13 (lub 33) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00. Pytania można kierować również na adres e-mail: kontakt@lipa.sckbest.pl.
REGULAMIN

Zapoznaj się z regulaminem
41.Przeglądu LIPA 2023
.

HISTORIA

Historia Przeglądu
LIPA 1983 - 2023
.

KARTA ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszenia
41.Przeglądu LIPA 2023
.

ZAŁĄCZNIK nr 1

załącznik n1
dla dzieci i młodzieży
do Karty zgłoszenia

ZAŁĄCZNIK nr 2

załącznik n1
dla osób dorosłych
do Karty zgłoszenia