REGULAMIN 2019

REGULAMIN

1.BIELSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ - f o c u s 2019

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  1. 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą ”1.Bielski Konkurs Fotografii Artystycznej - focus” zwanego dalej Konkursem.
  2. 2. Organizatorem Konkursu jest Spółdzielcze Centrum Kultury ”BEST”, przy Spółdzielni Mieszkaniowej ”Złote Łany” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Jutrzenki 18.
  3. 3. Czas trwania Konkursu: od 27 maja do 20 września 2019r. Zwany dalej Okresem Trwania Konkursu.
  4. 4. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych:
   • kat. A. - Uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich.
   • kat. B. - Uczestnicy pełnoletni.

(i) Osoba pełnoletnia będąca uczeniem szkoły średniej może wziąć udział w dowolnej kategorii - dokonując wyboru w Karcie Zgłoszenia - załącznik nr 1 do Regulaminu.

  1. 5. Założenia Konkursu:
   • popularyzacja fotografii oraz uwrażliwianie młodzieży i dorosłych na piękno sztuki jaką jest fotografia,
   • promocja Miasta Bielska-Białej,
   • wyłonienie autorów najoryginalniejszych, kreatywnych fotografii z wyróżniającymi je walorami artystycznymi.
   • promocja fotografii poprzez organizację pokonkursowej wystawy fotograficznej oraz wydanie katalogu towarzyszącego wystawie.

§2
UCZESTNICTWO w KONKURSIE.

 • 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 • 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być najbliżsi z rodzin przedstawiciela Organizatora (pracowników SCK BEST) oraz najbliżsi z rodzin członków jury.
 • 3. Warunkami udziału w Konkursie są:
   • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu,
   • wypełnienie Karty Zgłoszeniowej Uczestnika - załącznik nr 1 do Regulaminu,
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Konkursu i wydania nagród w Konkursie - załącznik nr 2 do karty zgłoszenia - formularz dla osób niepełnoletnich wypełniają rodzice/opiekunowie prawni - załącznik nr 1 do karty zgłoszenia.
   • wyrażenie zgody na korzystanie ze zgłoszonej fotografii oraz zawartych na niej treściach i wizerunkach w zakresie określonym w Regulaminie, głównie w celach prawidłowego przebiegu Konkursu.
 • 4. Zgłoszone prace powinny odpowiadać kryterium wskazanym w §6 pkt.1 Regulaminu.
 • 5. Zgłoszenie Konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że:
  • jest twórcą fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu oraz przysługują mu nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste do tych utworów,
  • udziela licencji na zasadach opisanych w §4 niniejszego Regulaminu.

§3
ZADANIE KONKURSOWE i KATEGORIE.

 1. 1. Zadanie Konkursowe:
  • Zadaniem Konkursowym jest wykonanie fotografii, a następnie przesłanie przez Uczestnika Prac Konkursowych zrealizowanych na jeden z wybranych tematów do Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na podany adres e-mail, dopełniając przy tym wszelkich formalności odpisanych w §2 pkt.3 oraz wymogów technicznych opisanych w §6 pkt.1.
 1. 2. Kategorie Konkursowe:
  • Miasto Bielsko-Biała - kategoria główna,
  • Portret,
  • Tryptyk.

Prace Konkursowe zgłaszane w ramach konkursu w poszczególnych kategoriach nie mogą się powtarzać.

§4
PRAWO AUTORSKIE.

 1. 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych pod kątem realizacji Konkursu, prawidłowego przebiegu oraz reklamy Konkursu w szczególności: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych Konkursu na stronach internetowych, w folderach i prospektach oraz wszelkich publikacjach, sprawozdaniach i publikacjach związanych z Konkursem na stronie internetowej Konkursu www.focus.sckbest.pl oraz stronie internetowej organizatora www.scbkest.pl i portalach social media.
 2. 2. Organizator nie ma obowiązku wykorzystywania zgłaszanych prac do powyższego zastosowania.

§5
OCENA FOTOGRAFII
.

 1. 1. Jury powołane przez Organizatora w składzie:
  • Inez Baturo - przewodnicząca Jury,
  • Witold Jacyków,
  • Anna Maśnica,
  • Irena Edelman - Dyrektor Spółdzielczego Centrum Kultury „BEST”,
  • Arkady Raczek-Grabczak - koordynator konkursu,

wyłoni po 3 laureatów oraz wyróżnienia w ramach każdej z kategorii.

 1. 1. Kryterium wyboru laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania laureatom nagród jest oryginalność i kreatywność oraz walory artystyczne fotografii zgłoszonych do konkursu.
 2. 2. W ramach Konkursu zostanie przyznana również Nagroda Dyrektora Spółdzielczego Centrum Kultury ”BEST” dla jednej fotografii spośród wszystkich nadesłanych Prac Konkursowych. W wyjątkowej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania tej nagrody bez podawania przyczyny.
 3. 3. Wyniki Konkursu - ogłoszenie laureatów Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu www.focus.sckbest.pl oraz stronie internetowej Organizatora www.sckbest.pl.

§6
ZGŁOSZENIE, PRZEBIEG i ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

 1. 1. Zgłoszenie do Konkursu.
  • Aby zgłosić prace do Konkursu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami o których mowa w §2, wraz z Pracami Konkursowymi na adres mailowy: zgloszenia@focus.sckbest.pl, w treści wiadomości należy zawrzeć:
   focus 2019 - NAZWISKO Imię - kategorię uczestnictwa /
   focus 2019 - KOWALSKI Jan - kat. A
   oraz w treści maila dane wg poniższego kryterium.
  • W przypadku dużego rozmiaru plików przesyłanych do Konkursu - pliki należy przesłać przez „chmurę internetową” np. Google Drive, We Transfer itp.
  • Zgłaszane Prace Konkursowe muszą zachować odpowiednie parametry tj.:
   • format: *.jpg,
   • wielkość pliku: nie więcej niż 20 Mb,
   • rozmiar pliku krótszy bok: nie miej niż 2500px; nie więcej niż 4000px,
   • rozdzielczość: 300 dpi.
  • Uczestnik może zgłosić maksymalnie 15 fotografii do Konkursu - po 4 fotografie w kategorii głównej: Miasto Bielsko-Biała, 3 fotografie w kategorii Portret oraz 3 zestawy w kategorii Tryptyk.
  • Uczestnik może zdobyć jedynie jedną Nagrodę w ramach całego Konkursu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszonych prac, które nie spełniają warunków Regulaminu Konkursu, bez konieczności informowania Uczestnika.
   • Niedopuszczalne są Prace Konkursowe, które:
     • naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne oraz dobra osobiste,
     • zawierają treści niezgodne z prawem, są obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną,
     • zawierają przekazy reklamowe,
     • zawierają uszkodzone pliki lub wirusy,
     • zawierają jakiekolwiek znaki, cyfry, (np. daty), logotypy, tekst, znaki wodne.
 1. 2.Przebieg konkursu składa się z trzech etapów:
 • I etap – Przyjmowanie prac Konkursowych;

od 27 maja 2019 do 23 sierpnia 2019, do godz. 23.59.

 • II etap – Wyłonienie 25 najlepszych prac kwalifikujących się do finału.

30 sierpnia 2019 Obrady jury.
5 września 2019 Rozstrzygnięcie Konkursu. Opublikowanie list laureatów na stronach internetowych - Konkursowej www.focus.sckbest.pl oraz Organizatora  www.sckbest.pl.

 • III etap – Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

20 września 2019 roku o g.18.00 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród połączone z wernisażem wystawy pokonkursowej w Spółdzielczym Centrum Kultury ”BEST”.

 1. 3.Rozstrzygnięcie Konkursu:
  1. 1. Wszyscy laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową lub telefonicznie w terminie 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

§7
DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (RODO), informuję, iż:

  1. 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w „1. Bielskim Konkursie Fotografii Artystycznej - focus”,  jest Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki 18.
  2. 2.Wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:
   • poprzez e-mail: iodo@sm-zlotelany.pl
   • telefonicznie: 33 499 08 32
  1. 3.Dane osobowe będą przetwarzane
   • w celu organizacji Konkursu,
   • w celach kontaktowych z uczestnikami / rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników Konkursu.

na podstawie:

   • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, mówiący o udzielonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  1. 4.Dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody jednak nie dłużej, niż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wskazanych w przepisach prawa,
  2. 5.Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje jednak brak możliwości uczestniczenia w Konkursie.
  3. 6.Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
  4. 7.Dostęp do danych osobowych otrzymają upoważnieni pracownicy Administratora.
  5. 8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie dobrowolnych danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Organizatora Konkursu.
  6. 9.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego RODO, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8
SKARGI

 1. 1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem konkursu można zgłaszać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników - od dn. 20.09.2019r.
 2. 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (Spółdzielcze Centrum Kultury ”BEST”, Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała) z dopiskiem focus.
 3. 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. 4. Organizator rozpatrzy skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu. Dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu www.focus.sckbest.pl oraz stronie Organizatora www.sckbest.pl.
 2. 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.
 3. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych.
 4. 4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.
 5. 5. Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu udziela koordynator Konkursu Arkady Raczek-Grabczak, pod numerem telefonu 33 499 08 13 / 33 499 08 33, pytania można również kierować na adres e-mail: araczek@sckbest.pl.
  Wszelkie informacje związane z Konkursem znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Konkursu:
  www.focus.sckbest.pl oraz stronie internetowej Organizatora: www.sckbest.pl.

regulamin 2019:

karta zgłoszenia 2019:

załącznik nr 1:

załącznik nr 2: