Konkurs Fotograficzny Bielsko – Biała Fascynuje 2016

REGULAMIN IV edycji Konkursu fotograficznego „Bielsko-Biała fascynuje”

1. Organizatorem konkursu jest Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni

Mieszkaniowej „Złote Łany”, ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Temat konkursu brzmi „Bielsko-Biała fascynuje”. Jego celem jest: ukazanie w ciekawy

i oryginalny sposób piękna miasta Bielska-Białej oraz popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

4. Każdy z autorów może nadesłać od 1 do 3 zdjęć.

5. Technika wykonania prac jest dowolna. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) zostaną zdyskwalifikowane.

6. Zdjęcia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: bielskofascynuje@gmail.com w formie pliku cyfrowego podpisanego imieniem i nazwiskiem autora (warunek konieczny), zapisanego w formacie JPG o wymiarach: minimum 25 cm i nie większych niż 40 cm dłuższy bok, w rozdzielczości 300 DPI – wielkość pliku do 10 Mb (przestrzeń barw RGB). W tytule e-maila wpisać: Konkurs, imię i nazwisko autora.

7. W treści listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, adres zamieszkania, adres e-mail i numer kontaktowy.

8. Dostarczenie zdjęcia na konkurs jest jednocześnie oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych konkursu.

10. Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – od 1 lipca do 8 września 2016 roku, do godz. 24.00, przyjmowanie prac konkursowych;

II etap – 15 września 2016 roku – obrady jury. Wyłonienie czternastu najlepszych prac, które 21 września organizator zamieści na stronie www.sckbest.pl.

III etap – 30 września 2016 roku o godz. 17.00 w SCK Best uroczyste ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy czternastu najlepszych prac, wręczenie nagród.

Ponadto efektem konkursu jest wydanie folderu z wybranymi fotografiami. Miejsce wystawy:Spółdzielcze Centrum Kultury Best, ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała. Wystawę będzie można oglądać do 30 października 2016 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury w składzie: Andrzej Baturo – przewodniczący, Kazimierz Gajewski i Jacek Szabla.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową i telefoniczną.

13. Na zwycięzców czekają cenne nagrody. Ogólna pula nagród 1800 zł w formie bonów podarunkowych.

14. Udział w konkursie jest bezpłatny.

15. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z interpretacją regulaminu, proszę kontaktować się z Jackiem Szablą – tel. 734-166- 768.

16. W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.