Kochani! Lipa jednak będzie! przyjmujemy zgłoszenia!

REGULAMIN

Zapoznaj się z regulaminem
42.Przeglądu LIPA 2024
.

HISTORIA

Historia Przeglądu
LIPA 1983 - 2023
.

KARTA ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszenia
41.Przeglądu LIPA 2023
.

ZAŁĄCZNIK nr 1

załącznik n1
dla dzieci i młodzieży
do Karty zgłoszenia

ZAŁĄCZNIK nr 2

załącznik n1
dla osób dorosłych
do Karty zgłoszenia

REGULAMIN

XXVIII Ogólnopolskiego i XLII Wojewódzkiego
Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2024
pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej

organizowanego przy wsparciu finansowym:

– Urzędu Miasta w Bielsku-Białej,
– Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej,
– sponsorów.

 

Założenia regulaminowe

Celem przeglądu jest:

– przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

– doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich poprzez udział w warsztatach pisarskich prowadzonych przez jurorów,

– tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,

– promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w regionalnych i lokalnych mediach),

– zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,

– wykazanie zasady równych szans dla uczestników z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich,

– wyrabianie umiejętności dyskutowania na żywo poprzez udział w panelu dyskusyjnym.

 

 1. Uczestnikami przeglądu mogą być piszący w języku polskim uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich. Aby podtrzymać dyspozycje twórcze „lipowiczów” – opuszcza się do udziału dorosłych, laureatów „Lipy” w latach ubiegłych, którzy będą oceniani w osobnej kategorii.
 2. Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne. Ilość prac ograniczona jest do 6 tekstów. W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograniczono do 4 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 7 200 znaków).
 3. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze. Prosimy o czytelne wypełnianie karty zgłoszenia i załączników. Utwory można nadsyłać pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych – załącznik nr 2 do karty zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice (opiekunowie prawni) – załącznik nr 1 do karty zgłoszenia.
 5. Prace należy przesłać pod adresem: Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany"; 43-300 Bielsko-Biała, Jutrzenki 22 z dopiskiem Lipa 2024 lub online zgloszenia@lipa.sckbest.pl
 1. Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 21 czerwca 2024. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia online przyjmowane będą do godz. 23.59 21 czerwca 2024 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 2. Jury przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów, wybierając 60 prac 60 najlepszych autorów (w tym maksymalnie 10 osób z grupy dorosłych) do publikacji książkowej w „lipowej” antologii – głównej, równorzędnej dla wszystkich, nagrodzie przeglądu.
 3. Lista finalistów – laureatów zostanie ogłoszona na stronie organizatora www.sckbest.pl i stronie internetowej konkursu www.lipa.sckbest.pl w dniu 6 września 2024 r.; jednocześnie laureaci zostaną powiadomieni listownie.
 4. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z panelem dyskusyjnym i warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 18 października 2024 r. w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w godz. 11.00 do 18.00 lub online, jeśli zaistnieje taka konieczność.
 5. Organizator – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej – zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji dzieł laureatów w prasie w celach reklamowych przeglądu oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.
 6. Wszelkie kwestie sporne, które mogą powstać na tle niniejszego regulaminu w sposób ostateczny rozsądza jury przeglądu działające w imieniu organizatorów.
 7. Organizatorzy po raz pierwszy wprowadzają drugi dzień przeglądu – 19 października w godz. od 10.00 do g. 11.30 proponują panel dyskusyjny na temat: Dlaczego piszemy wiersze i prozę. Po co nam sztuka? W panelu wezmę udział jurorzy – poeta i eseista Tomasz Jastrun (przewodniczący), polonista, poeta, dziennikarz Jan Picheta oraz poeta i satyryk Juliusz Wątroba oraz wybitni laureaci „Lipy” z lat ubiegłych – piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka Aneta Ryncarz, dramaturg Artur Pałyga.
 8. Do udziału w drugim dniu Przeglądu zapraszamy przedstawicieli szkół – 150 dzieci z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Uczestnikami zostaną reprezentanci pięciu lub sześciu szkół (w zależności od liczby dzieci), które do imprezy zgłoszą się jako pierwsze. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 25 dzieci,, wśród których będą uczestnicy panelu dyskusyjnego, wypowiadający się ze sceny (maksymalnie 3 osoby) oraz uczestnicy konkursu głośnego czytania (maksymalnie 3 osoby). Uczestnicy panelu powinni być przygotowani do krótkiej wypowiedzi na temat „Dlaczego piszemy wiersze i prozę. Po co nam sztuka?” Uczestnicy konkursu głośnego czytania powinni cechować się bardzo dobrą umiejętnością głośnego czytania – teksty do czytania w konkursie uczestnicy wylosują na miejscu przed wystąpieniem. Organizator przygotuje utwory do prezentacji spośród tekstów „Lipowiczów” nagrodzonych w latach 1983-2023. Przewidywany czas prezentacji dla jednej osoby – od dwóch do trzech minut. Dla 15 osób najlepiej czytających organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz nagrodę publiczności. Nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu głośnego czytania będą antologie „lipowych” tekstów z lat poprzednich i nagrody rzeczowe w postaci tomików jurorów z ich autografami. Szkoły chętne do udziału w drugim dniu Przeglądu mogą zgłaszać się telefonicznie w SCK „BEST” lub na www.sckbest.pl do końca września 2024r.
 9. Szczegółowych informacji udzielają: dyrektor Spółdzielczego Centrum Kultury „Best” Irena Edelman (508 931 517), zastępca dyrektora Arkady Raczek-Grabczak (691 664 634) lub pod numerami sekretariatu 33 499 08 13 (lub 33) od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 19.00, w piątek od godz. 10.00 do 13.00. Pytania można kierować również pod adresem e-mail: kontakt@lipa.sckbest.pl.

Regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora www.sckbest.pl oraz www.lipa.sckbest.pl.