22 lipca 2024

REGULAMIN III edycji Konkursu fotograficznego „Bielsko-Biała fascynuje”
1. Organizatorem konkursu jest Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”.Współorganizatorem konkursu jest Wydział Promocji Urzędu Miasta Bielska-Białej (Plac Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała) oraz Bibliosfera (filia Książnicy Beskidzkiej na Os. Złote Łany).
2. Temat konkursu brzmi „Bielsko-Biała fascynuje”. Jego celem jest: ukazanie w ciekawy
i oryginalny sposób piękna miasta Bielska-Białej oraz popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
4. Każdy z autorów może nadesłać od 1 do 3 zdjęć.
5. Technika wykonania prac jest dowolna. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) zostaną zdyskwalifikowane.
6. Zdjęcia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: bielskofascynuje@gmail.com w formie pliku cyfrowego podpisanego imieniem i nazwiskiem autora (warunek konieczny), zapisanego w formacie JPG o wymiarach: minimum 25 cm i nie większych niż 40 cm dłuższy bok, w rozdzielczości 300 DPI – wielkość pliku do 10 Mb (przestrzeń barw RGB). W tytule e-maila wpisać: Konkurs, imię i nazwisko autora.
7. W treści listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon kontaktowy.
8. Dostarczenie zdjęcia na konkurs jest jednocześnie oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych konkursu.
10. Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – od 18 lipca do 8 września 2015 roku, do godz. 24.00, przyjmowanie prac konkursowych;

II etap – 15 września 2015 roku – obrady jury. Wyłonienie czternastu najlepszych prac, które 21 września organizator zamieści na stronie www.sckbest.pl.

III etap – 30 września 2015 roku o godz. 17.00 w Bibliosferze uroczyste ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy czternastu najlepszych prac, wręczenie nagród.
Ponadto efektem konkursu jest wydanie folderu z wybranymi fotografiami. Miejsce wystawy: Bibliosfera – Filia Książnicy Beskidzkiej, ul. Jutrzenki 20, 43-300 Bielsko-Biała. Wystawę będzie można oglądać do 30 października 2015 r.
11. Oceny zdjęć dokona jury w składzie: Andrzej Baturo – przewodniczący, Kazimierz Gajewski i Jacek Szabla.
12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową i telefoniczną.
13. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.
14. Udział w konkursie jest bezpłatny.
15. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z interpretacją regulaminu, proszę kontaktować się z Jackiem Szablą – tel. 600 775 396600 775 396
16. W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.