22 lipca 2024

REGULAMIN COVID

REGULAMIN

dotyczący funkcjonowania Spółdzielczego Centrum Kultury „BEST”
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w trakcie epidemii COVID-19.

 

§1

 1. 1. Regulamin określa zasady obowiązujące w Spółdzielczym Centrum Kultury „BEST” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zwanym dalej SCK BEST, dotyczące organizacji zajęć opiekuńczych, edukacyjnych, artystycznych i ruchowych oraz tzw. "AKCJI LATO", w związku z epidemią COVID-19.

 

 1. 2. Regulamin wprowadza się celem dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, podopiecznych i użytkowników SCK BEST, minimalizacji ryzyka zakażenia, ograniczenia liczby kontaktów na terenie placówki i poza nią, w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ewentualnym zakażeniem, oraz kompleksowego działania przeciw epidemiologicznego dostosowanego do etapu zaawansowania stanu epidemii.

 

 1. 3. Stosowanie się w SCK BEST oraz poza placówką do wymogów określających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej) oraz do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej.

 

 

§2
Postanowienia ogólne

 

 1. 1. Dyrektor monitoruje bieżącą sytuację epidemiologiczną oraz dostosowuje do zaistniałej sytuacji procedury wewnątrzzakładowe.
 2. 2. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo uczestników i pracowników SCK BEST, wprowadza się ograniczenia możliwości kontaktowania się z placówką osób przychodzących z zewnątrz.
 3. 3. Kontakt osób trzecich odbywa się tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.
 4. 4. Załatwianie wszelkich spraw odbywa się po uprzednim kontakcie telefonicznym lub drogą mailową z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem.
 5. 5. Na terenie SCK BEST obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych.
 6. 6. Każda osoba wchodząca do placówki z zewnątrz zobowiązana jest do dezynfekowania rąk oraz do zakrywania ust i nosa.
 7. 7. Pracownicy SCK BEST oraz osoby przebywające na terenie placówki podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie                      i zwalczanie COVID-19, oraz powinny przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia opracowanego przez Dyrektora.
 8. 8. Rodzic/opiekun prawny oraz uczestnik, mając wiedzę na temat czynnika ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców/opiekunów prawnych jak i innych domowników ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z posłaniem dziecka do SCK BEST i dowożeniem dziecka do placówki.
 9. 9. Dyrektor SCK BEST określa maksymalną ilość osób mogących przebywać w pomieszczeniach placówki uwzględniając przy tym ilość oraz rodzaj prowadzonych zajęć.

 

§3
Organizacja zajęć dla najmłodszych grup

 

 1. 1. Opiekunowie wraz z dziećmi będą przydzieleni do pomieszczeń w taki sposób, aby w miarę możliwości unikać większych skupisk dzieci, a tym samym maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się.
 2. 2. Pracownicy SCK BEST są wyposażeni w środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki ochronne, fartuch z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci) w miarę potrzeby w przyłbice.
 3. 3. W zajęcia opiekuńcze nie angażuje się pracowników i personelu z grupy ryzyka zachorowalności na COVID-19.
 4. 4. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37o C) pracownik powinien pozostać w domu.
 5. 5. Grupy dzieci wraz z opiekunami będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 6. 6. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 7. 7. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko oraz każdego opiekuna.
 8. 8. Wszystkie przedmioty (sprzęty, zabawki), będą dezynfekowane.
 9. 9. Wszystkie pomieszczenia, w których przebywają dzieci, należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 10. 10. Opiekun bacznie obserwuje stan zdrowia dziecka w czasie jego pobytu w SCK BEST.
 11. 11. Opiekunowie uczą dzieci przestrzegania podstawowych zasad higieny.
 12. 12. Opiekun wykorzystuje różne metody pracy(wierszyki, piosenki, historyjki obrazkowe), dot. zasad higieny.
 13. 13. Toalety oraz sale zabaw są systematycznie dezynfekowane.
 14. 14. Opiekunowie powinni zachować odległość między sobą, min. 2 m.
 15. 15. Personel pomocniczy nie morze kontaktować się z dziećmi i opiekunami.
 16. 16. W trakcie przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie SCK BEST wskazane jest zachowanie bezpiecznej odległości oraz zmianowości grup.
 17. 17. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.
 18. 18. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych widnieją instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.

 

§4
Zasady przyjęcia i odbioru dziecka

 

 1. 1. Dziecko do SCK BEST może być przyprowadzone tylko przez jednego z rodziców/opiekuna prawnego.
 2. 2. Rodzice oczekujący na wejście do SCK BEST zobowiązani są do zachowania szczególnej dyscypliny utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy innymi osobami z kolejki.
 3. 3. Przed wejściem do budynku rodzic zobowiązany jest do dezynfekowania rąk, do zasłaniania ust
  i nosa.
 4. 4. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodzica do sali pobytu dziecka.
 5. 5. Dziecko przyjmuje i odbiera opiekun/osoba wyznaczona zaopatrzony w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maskę).
 6. 6. Do placówki będzie przyjęte tylko dziecko zdrowe, bez oznak chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura). Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może narażać inne dzieci, rodzic zobowiązany jest zabrać dziecko do domu i skontaktować się z lekarzem.
 7. 7. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka.
 8. 8. Dziecko przed wejściem do grupy będzie miało zmierzoną temperaturę (termometrem bezdotykowym). W przypadku wykrycia temperatury powyżej 37 0 C opiekun odmawia przyjęcia dziecka.
 9. 9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia stosownych oświadczeń, stanowiących załączniki do procedury bezpieczeństwa.
 10. 10. Do placówki nie wolno posyłać dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 11. 11. Zakaz przynoszenia przez dziecko do placówki zabawek, poduszek, kocyków i maskotek itp.

 

§5
Bezpieczeństwo podczas zajęć artystycznych i ruchowych

 

 1. 1. Zajęcia ruchowe w tym artystyczne w obiekcie SCK BEST będą odbywać się z zachowaniem ograniczeń, iż na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 z zachowaniem limitu: 32 osoby plus 3 osoby prowadzące (w obiekcie powyżej 1000 m2).
 2. 2. Prowadzenie zajęć ruchowych oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na otwartych przestrzeniach:
 • przestrzeń o wymiarach minimum 62x30 metra – obowiązuje limit 14 uczestników plus 2 osoby prowadzące, z zachowaniem minimalnej 2 metrowej odległości pomiędzy nimi,
 • przestrzeń o wymiarach minimum 105x68 metra – obowiązuje limit 22 uczestników plus 4 osoby prowadzące, z zachowaniem minimalnej 2 metrowej odległości pomiędzy nimi.
 1. 3. Zajęcia indywidualne realizowane w formie spotkania prowadzącego i ucznia, z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniach, realizuje się z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 2. 4. Zapewnia się przerwę celem wietrzenia pomieszczeń po każdych zajęciach.
 3. 5. Prowadzący informuje uczestników o rozmieszczeniu środków ochrony indywidualnej oraz o zasadach panujących podczas zajęć.
 4. 6. W każdej sali na której będą odbywać się zajęcia, umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z niezbędnymi środkami ochrony indywidualnej dla uczestników zajęć z instrukcją obsługi.
 5. 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.

 

§6
Wytyczne dla pracowników

 

 1. 1.Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem wg. Instrukcji przy umywalce oraz przestrzegać obowiązku pomiaru temperatury.
 2. 2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków w obecności osób, które przychodzą z zewnątrz do pomieszczeń SCK BEST. W pomieszczeniach administracyjnych podczas kontaktu z klientami również należy zakładać maseczkę lub przyłbicę oraz rękawice ochronne.

 

§7
Wytyczne dla instruktorów zajęć artystycznych i ruchowych

 

 1. 1. Uczestnicy zajęć wchodzą i wychodzą z sali w maseczkach lub przyłbicach (zajęcia na Sali odbywają się bez maseczki lub przyłbicy).
 2. 2. Zajęcia odbywają się na salach zgodnie z limitem 1 osoba na 10 m2
 3. 3. Instruktor przed rozpoczęciem zajęć sprawdza wyposażenie sali w środki ochrony indywidualnej, szczególnie w płyn do dezynfekcji rąk.
 4. 4. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych.
 5. 5. Instruktor odpowiedzialny jest za przeliczenie uczestników na Sali oraz pilnowanie limitu ustalonych osób. Prowadzi również imienną listę obecności na zajęciach.
 6. 6. Instruktor po zakończeniu zajęć z każdą grupą dezynfekuje ręce oraz używany sprzęt muzyczny, rekwizyty itp.
 7. 7. Instruktor pilnuje, aby uczestnicy zajęć zachowywali odległość między sobą – 2 metry.
 8. 8. Pomiędzy grupami treningowymi, instruktor dokonuje wietrzenia Sali, w której odbywały się zajęcia.
 9. 9. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zajęć mają zakaz przebywania w sali.
 10. 10. W zajęciach mogą brać udział osoby niepełnoletnie, których rodzice/opiekunowie prawni podpiszą pisemną zgodę na udział w zajęciach na obecnych zasadach.

 

§8
Wytyczne dla uczestników zajęć

 

 1. 1. Do pomieszczeń SCK BEST mogą wejść jedynie osoby w maseczkach/przyłbicy albo innej osłonie ust i nosa.
 2. 2. Przed wejściem do pomieszczeń SCK BEST należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji rąk.
 3. 3. Przestrzegać umieszczonych w widocznym miejscu, nieopodal wejścia i na drzwiach poszczególnych sal, limitów maksymalnej liczby użytkowników mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach Spółdzielczego Centrum Kultury BEST.
 4. 4. Zakazuje się przebywania na zajęciach osobom z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.

 

§9
Prace porządkowe i dezynfekcja

 

 1. 1. Przed wejściem głównym są umieszcza numery telefonu do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego i służb medycznych.
 2. 2. Przed wejściem do budynku placówki są umieszczone środki dezynfekcyjne oraz umieścić informacje o sposobie jego użycia.
 3. 3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do placówki dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. 4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to użytkownicy, szczególnie po przejściu do placówki, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.
 5. 5. W placówce są wyznaczone osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości i bieżącą dezynfekcję sal, ciągów komunikacji wewnętrznej, urządzeń i sprzętów, toalet, pomieszczeń biurowych, poręczy, balustrad, klamek, powierzchni płaskich itd.
 6. 6. Wyznaczeni pracownicy wyposażeni są w indywidualne środki ochrony osobistej
 7. 7. Wyznaczony pracownik odpowiedzialny za sprzątanie na bieżąco myje toalety oraz dezynfekuje na koniec dnia zgodnie z instrukcją.
 8. 8. Pracownicy podczas wykonywania swojej pracy zachowują stosowną odległość od drugiej osoby min. 2 m.
 9. 9. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanego pomieszczenia, przedmiotów, tak aby użytkownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków do dezynfekcji.
 10. 10. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości w salach zajęć, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych tj. klamki, włączniki światła, piloty, blatów stołu itp. Dyrektor nadzoruje prowadzenie monitoringu codziennych prac porządkowych.
 11. 11. W salach znajdują się wyłącznie sprzęty, pomoce i zabawki umożliwiające skuteczne czyszczenie i dezynfekcję

 

§10
Organizacja wyjazdów poza obiekt SCK BEST

Uczestnicy:

 1. 1. Muszą być zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. 2. Uczestnicy nie mieli kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie oraz z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika.
 3. 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem odelgłosci (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników:

 1. 1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający stały kontakt telefoniczny. .
 2. 2. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku/wyjazdu w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów.
 3. 3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału.

Rodzice wyposażają dziecko w osłony nosa i ust do użycia podczas wyjazdu.

 

Transport uczestników:

 1. 1. Wyjazdy odbywają się w formie transportu zorganizowanego (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach.
 2. 2. Dziecko przed wejściem do środka transportu będzie miało zmierzoną temperaturę (termometrem bezdotykowym). W przypadku wykrycia temperatury powyżej  37 0 C dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach wyjazdowych. .
 3. 3. Przed wejściem do autokaru uczestnik zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa.
 4. 4. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.

 

Warunki przebywania w obiektach:

 1. 1. Przebywanie może być zorganizowane tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
 1. 2. Zarządca obiektu musi dysponować infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 1. 3. Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi być dostosowana i zapewniająca możliwość zachowania wymaganej odległości podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
 1. 4. Obowiązek zachowania odległości dotyczy także korzystania z pionu sanitarnego/ obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego (mycie rąk).
 1. 5. Przebywanie poza Placówką SCK "Best" powinno odbywać się według wytycznych obowiązujących w poszczególnych miejscach (obiektach, placówka itp.).

Wyżywienie:

 1. 1. W trakcie pobytu Organizator zapewnia wyżywienie uczestników w formie cateringu.
 1. 2. Organizator zapewnia bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.
 1. 3. Przestrzeganie utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji przed i w trakcie spożywania posiłków.

 

 

§11
Przepisy końcowe

 

 1. 1. Regulamin wraz z procedurami obowiązuje w Spółdzielczym Centrum Kultury „BEST” od 01-07-2020 do czasu ich odwołania.
 2. 2. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom, użytkownikom poprzez kontakt telefoniczny oraz stronę internetową.
 3. 3. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 4. 4. Z treścią niniejszego Regulaminu zaznajamia się pracowników SCK BEST, użytkowników oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

 

Wszystkie osoby na bieżąco przestrzegają zasad higieny oraz wytycznych celem przeciwdziałania epidemii COVID-19.

 

załącznik nr 1
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych