21 lipca 2024

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Obowiązujące w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote łany”
w Bielsku-Białej w okresie pandemii COVID-19, dotyczące pracowników,
instruktorów oraz rodziców / opiekunów prawnych i uczestników zajęć

 

§1

W trosce o bezpieczeństwo dokładamy wszelkich starań, aby bezpiecznie prowadzić zajęcia na terenie naszej instytucji kultury. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” dalej jako SCK „Best”.

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. 1. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia KORONAWIRUSEM lub choroby COVID-19.
 2. 2. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość tego zakażenia, ale pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie zagwarantują w 100% wyeliminowania ryzyka związanego z w/w zakażeniem w związku z tym, rodzic/ opiekun prawny decydując się na przyprowadzenie dziecka do SCK „Best” zobowiązany jest zaznajomić się z procedurami bezpieczeństwa oraz wypełnić stosowne OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
 3. 3. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia COVID-19, rozkład zajęć zostanie zmodyfikowany przez Dyrektora SCK „Best” w taki sposób, by jednorazowo w zajęciach mogła wziąć udział określona liczba uczestników, pozwalająca na zachowanie bezpiecznej odległości od siebie zgodnie z zaleceniami reżimu sanitarnego.
 4. 4. Harmonogram zajęć ułożony będzie tak, by nie doprowadzić do gromadzenia się dzieci w holu i na korytarzach placówki.
 5. 5. Apeluje się o punktualność przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć. Odstępy w zajęciach będą pozwalać na przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń i przygotowanie się do kolejnych zajęć.
 6. 6. Wszelki kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) odbywać się będzie drogą elektroniczną lub telefonicznie. Rodzie / opiekunowie prawni uczestników zajęć, niestety, nie będą mogli wejść do budynku placówki. Do SCK „Best” wchodzą wyłącznie uczestnicy zajęć.

 

§1
OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii KORONAWIRUSA i choroby COVID-19.
 2. 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. 3. Organizuje pracę instruktorów, pracowników administracji i obsługi na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii KORONAWIRUSA i choroby COVID-19.
 4. 4. Planuje organizację pracy instruktorów na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od instruktorów zajęć o liczbie uczestników zajęć, których rodzice zdecydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii i uczestników dorosłych, którzy zdecydowali się brać udział w zajęciach.
 5. 5. Przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym niezbędne informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI, stanowiącej Załącznik Nr 2.

- SCK „Best” wznawiając stopniowo działalność kulturalną zobowiązane jest do zapewnienia 1 pomieszczenie do izolacji, w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania uczestnika zajęć lub pracownika.

- Wyposaża pomieszczenia w zestawy ochronne w skład, których wchodzi: przyłbica, kombinezon ochronny, maski ochronne, rękawiczki.

- Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itp.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

- Dopilnowuje, aby przy wejściu głównym do placówki umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła /w płynie/ antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.

 1. 6. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki /w trakcie pracy zobowiązany jest odkażać ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji.
 2. 7. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania dezynfekcji rąk.

 

§2
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

 1. 1. Każdy Pracownik SCK „Best” zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.
 2. 2. W przypadku podejrzenia zakażenia KORONAWIRUSEM lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora SCK „Best”.
 3. 3. Bezwzględnie przy każdym wejściu /wyjściu z placówki/ w trakcie pracy zobowiązany jest odkażać ręce płynem do dezynfekcji rąk, myjąc ręce zgodnie z instrukcją.
 4. 4. Na terenie placówki bezwzględnie używać ochron osobistych: maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych.
 5. 5. Pracownicy i Instruktorzy SCK „Best” pracują wg ustalonego przez Dyrektora SCK „Best” harmonogramu.
  1. 1. zwracają uwagę, aby uczestnicy zajęć często i regularnie myli ręce, szczególnie po skorzystaniu z toalety,
  2. 2. usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, kotary.
  3. 3. wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 6. 6. Pracownicy obsługi, którzy wykonują codzienne prace porządkowe zobowiązani są do utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych. Dezynfekują powierzchnie dotykowe poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.

 

§3
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SPÓŁDZIELCZYM CENTRUM KULTURY „BEST”
WYTYCZNE PRZYGOTOWANE PRZEZ PAŃSTWOWE INSTYTUCJE KULTURY
ORAZ UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

 1. 1. Prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na otwartych przestrzeniach:
  • o wymiarach minimum 62x30m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób
   (+ 2 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m,
  • o wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby
   (+ 4 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.
 2. 2. Umożliwienie prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 :
  • 12 osób + 1 osoba prowadząca (w obiektach do 300 m2 ),
  • 16 osób + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 301 do 800 m2 ),
  • 24 osoby + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 801 do 1000 m2 ),
  • 32 osoby + 3 osoby prowadzące (w obiektach powyżej 1000 m2 ).

§4
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SPÓŁDZIELCZYM CENTRUM KULTURY „BEST”

 

 1. 1. Zajęcia edukacyjne i kulturalne w odmrażanej placówce SCK „Best: będą dotyczyły:
  1. zajęć plastycznych,
  2. zajęć muzycznych, tanecznych, teatralnych, szachowych,
  3. zajęć nauki gry na gitarze,
  4. zajęć Dziecięcych Grup Twórczych, Klubu Malucha,
  5. "AKCJI LATO", będą to półkolonie lub warsztaty,

 

REŻIM SANITARNY

 

 1. 1. Dziecko jest przyprowadzane/odbierane w wyznaczonym przedsionku przy wejściu do SCK „Best”.
 2. 2. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez rodzica/opiekuna prawnego punktualnie w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
 3. 3. Po przyprowadzeniu dziecka do SCK „Best” wyznaczony przez Dyrektora SCK „Best” pracownik obsługi nadzoruje /przy wejściu do placówki/ dezynfekcję rąk, wykonuje pomiar temperatury w obecności rodzica/opiekuna prawnego przy użyciu termometru bezdotykowego i informuje gdzie odbywają się zajęcia. Rodzic czeka na wynik pomiaru temperatury, utrzymując bezpieczny dystans. Osoba wyznaczona przez Dyrektora SCK „Best” mierzy również temperaturę każdemu dorosłemu uczestnikowi sekcji.
 4. 4. Rodzic wyraża na piśmie zgodę na pomiar temperatury u dziecka. W przypadku odmowy, dziecko nie jest przyjęte na zajęcie w SCK „Best”. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury stanowi załącznik nr 3 do w/w procedury bezpieczeństwa.
 5. 5. Rodzic/opiekun prawny może wejść w maseczce wyłącznie do części wspólnej, którą stanowi przedsionek. W przypadku przyjścia do SCK „Best” kilkorga dzieci jednocześnie, rodzice/opiekunowie czekają na wejście z zachowaniem bezpiecznej odległości. Do przedsionka może jednocześnie wejść nie więcej niż 1 uczestnik zajęć.
 6. 6. Zarówno osoba przyprowadzająca dziecko jak i uczestnik nie może wykazywać objawów choroby, jak również nie może mieć wcześniejszych kontaktów z osobą w kwarantannie oraz podejrzaną o Covid 19 – Oświadczenie o braku kontaktu z osobami w kwarantannie oraz osobą podejrzaną o Covid 19, stanowi załącznik nr 4 do w/w procedury bezpieczeństwa.
 7. 7. Instruktor wyjaśnia uczestnikom zajęć jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w SCK „Best” i dlaczego zostały wprowadzone.
 8. 8. W salach SCK „Best” uczestnicy zajęć w miarę możliwości zachowują dystans 2 metrów nad czym czuwa Instruktor oraz ewentualnie wyznaczony pracownik obsługi.
 9. 9. Przy jednym stoliku może jednocześnie siedzieć nie więcej niż 1 uczestnik. Zabronione jest przynoszenie własnych zabawek i innych przedmiotów.
 10. 10. W salach znajdują się wyłącznie przedmioty, pomoce dydaktyczne nadające się do dezynfekcji.
 11. 11. Wyjście poza teren SCK „Best” jest zabronione.
 12. 12. Pracownicy SCK „Best” zobowiązani są w miarę możliwości do zachowania dystansu od uczestników oraz między sobą wynoszącego ok. – 2 m.
 13. 13. Instruktor jest zobowiązany do dopilnowania częstego mycia rąk przez dzieci. Ponadto w każdej łazience musi być umieszczona instrukcja mycia rąk.
 14. 14. Sale są wietrzone i dezynfekowane przed każdymi kolejnymi zajęciami.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO RODZICÓW
Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są:

 

 1. 1. Do przestrzegania ustalonej procedury obowiązującej w SCK „Best” – oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą procedurą.
 2. 2. Do złożenia oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszej procedury.
 3. 3. Do poinformowania pracowników SCK „Best” o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
 4. 4. Rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu do Instruktora lub Dyrektora SCK „Best” i odbierania telefonów w przypadku pilnego kontaktu.
 5. 5. Obowiązuje ograniczenie czasu przebywania w budynku do minimum przez Rodziców/opiekunów odprowadzających dzieci na zajęcia (Rodzice/ opiekunowie nie mogą pozostawać na terenie budynku w czasie trwania zajęć);
 6. 6. Osoby nie stosujące się do w/w zasad nie będą mogły przebywać na terenie budynku głównego SCK „Best”.

 

§6
WPROWADZENIE ZASAD SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZENIA EPIDEMICZNEGO PRACOWNIKÓW

 

 1. 1. Odległość stanowisk pracy.
 2. 2. Wyposażenie w środki ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, rękawiczki,
 3. 3. Dezynfekcja powierzchni i sprzętów po każdych zajęciach.
 4. 4. Dezynfekcja stanowisk pracy po każdym użyciu i prowadzenie monitoringu czynności dezynfekcyjnych –osobistej – przyłbice, fartuchy, rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekować ręce.

 

§7
POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA LUB PRACOWNIKA

 

 1. 1. W stopniowo odmrażanej placówce SCK „Best” wydzielone jest pomieszczenie do izolacji osób wykazujących objawy choroby zakaźnej wyposażone w środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji. Pomieszczeniem do izolacji jest wyznaczona sala i oznaczona napisem „IZOLATKA”.
 2. 2. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej. W przypadku niepokojących objawów pracownik pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie z Dyrektorem SCK „Best” i PPIS, tel.33/816-00-12 lub 33/499-29-20.
 3. 3. Pracownik wykazujący objawy choroby zakaźnej zostaje natychmiast odizolowany od innych osób w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu.
 4. 4. W takiej sytuacji Dyrektor SCK „Best” kontaktuje się z PPIS lub oddziałem zakaźnym celem uzyskania porady.
 5. 5. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia pracownika Dyrektor SCK „Best” dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
 6. 6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika lub uczestnika zajęć wstrzymuje się natychmiast wszystkie zajęcia w SCK „Best”.
 7. 7. Jeśli niepokojące objawy występują u uczestnika zajęć, następuje jego natychmiastowa izolacja. Jeżeli uczestnik zajęć przebywa w SCK „Best” z rodzeństwem, to również rodzeństwo podlega izolacji. Uczestnik zajęć przebywa w pomieszczeniu do izolacji pod opieką pracownika SCK „Best”, wyposażonego w przyłbicę, maseczkę, fartuch z długim rękawem i rękawiczki jednorazowe.
 8. 8. O występujących u dziecka objawach natychmiast informuje się rodziców celem niezwłocznego odebrania dziecka z SCK „Best”, należy również skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 9. 9. Obszar, w którym przebywał podejrzany o zakażenie pracownik lub dziecko należy gruntownie posprzątać z użyciem wody z detergentem, a powierzchnie dotykowe zdezynfekować.
 10. 10. Sporządzona będzie lista osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie.
 11. 11. Będą podejmowane działania zgodnie z instrukcjami PPIS. W stosunku do tych osób należy stosować wytyczne GIS odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§8

 1. Niniejsze procedury Bezpieczeństwa obowiązują od dnia ogłoszenia do odwołania.

 

Wykaz załączników:
Załącznik Nr 1,- Załącznik Nr 2,-Załącznik Nr 3,- Załącznik Nr 4

załącznik nr 1

Dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych

załącznik nr 2

Dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych

załącznik nr 3

Dla Dzieci, Młodzieży
.

załącznik nr 4

dla Dorosłych
.

załącznik nr 5

Dla Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych