Regulamin

Regulamin stałych zajęć organizowanych w Spółdzielczym Centrum Kultury Best

przy SM Złote Łany w sezonie 2017/2018

SCK BEST przy SM Złote Łany pracuje w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca, zwanym dalej rokiem edukacyjnym. Zajęcia odbywają się w dniach,
w których dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły. W okresie ferii i innych dni wolnych nie ma zajęć stałych. Realizujemy wtedy projekty artystyczne,
dostępne również dla uczestników naszych sekcji.

Opłata za cały rok edukacyjny jest stała i została podzielona na 10 równych miesięcznych rat (bez względu na ilość zajęć przypadających w danym miesiącu).

W przypadku, gdy z winy placówki zajęcia są odwołane, opłata za te zajęcia jest przesunięta na następny miesiąc.

Nie odliczamy zajęć opuszczonych przez uczestnika.

I. Zasady tworzenia grupy zajęciowej:

1. Ustala się pierwszeństwo przyjęć uczestników będących mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany.

2.  Grupa zajęciowa tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych od 16 sierpnia 2017 r. do wyczerpania limitu miejsc w poszczególnych grupach.

3. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, uczestnik może zostać umieszczony na liście rezerwowej. Z tej listy uczestnik może zostać przyjęty do grupy zajęciowej w ciągu całego roku edukacyjnego.

4. O kolejności przyjęć decyduje adres zamieszkania (pierwszeństwo jw.) oraz miejsce zajmowane na liście rezerwowej.

5. Zapisy na zajęcia dokonywane są w sekretariacie Klubu SCK Best. Instruktorzy nie prowadzą zapisów indywidualnie.

 

II. Opłaty, warunki przyjęć i uczestnictwa dzieci/dorosłych w zajęciach:

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka/dorosłego na zajęcia jest uregulowanie opłaty.

2.Wpłaty za zajęcia przyjmowane są do 10-go dnia każdego miesiąca z góry w kasie SCK BEST – pok. nr 2 w dniach:

   PONIEDZIAŁEK        9.00 -12.00 i 15.00 – 19.00
WTOREK                      17.00 – 19.00
ŚRODA                          9.00 – 12.00 i 15.00 – 19.00
CZWARTEK                9.00 – 12.00 i 15.00 – 19.00
PIĄTEK                         15.00 – 18.00

3. Uczestnik zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za udział w zajęciach zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w SCK BEST oraz na stronie internetowej www.sckbest.pl.

4. Rodzic wykupując dziecku uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane dla niego miejsce w grupie oraz zapewnioną opiekę instruktora i częściowo potrzebne do zajęć materiały.

5. Rezygnację z zajęć należy zgłaszać mailowo (sckbest@gmail.com) lub telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu (godz. 10.00-19.00).

6. W przypadku rezygnacji z zajęć nie ma możliwości zwrotu poniesionych opłat.

III. Organizacja zajęć w pracowniach:

1. Uczestnik zapisany jest na konkretne zajęcia prowadzone przez określonego instruktora zgodnie z harmonogramem zajęć na dany rok edukacyjny.

2. W razie nieobecności instruktora SCK BEST zapewni zastępstwo lub, w przypadkach, w których nie będzie to możliwe, zajęcia zostaną odwołane, a uczestnicy powiadomieni o tym fakcie osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Jeśli zajęcia zostaną odwołane, instruktor odpracuje je w innym, ustalonym z uczestnikami terminie. W przypadku braku możliwości odpracowania, opłata za zajęcia zostaje przeniesiona na kolejny miesiąc.

4. Uczestnika obowiązuje zakaz wynoszenia z pracowni wyposażenia oraz innych przedmiotów bez zgody instruktora.

5. Zasady korzystania z materiałów udostępnianych uczestnikom na potrzeby prowadzenia zajęć określa instruktor.

6. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, porządkowych, przepisów dotyczących bezpieczeństwa, oraz innych przepisów obowiązujących na terenie SCK BEST.

7. Uczestnik, który nie przestrzega niniejszego Regulaminu może zostać skreślony z listy uczestników.

IV. Zasady pracy grupy zajęciowej:

1. Grupa zajęciowa działająca w SCK BEST pracuje według ustalonego na początku roku edukacyjnego harmonogramu.

2. Harmonogram opracowuje instruktor prowadzący zajęcia po uzgodnieniu z dyrekcją SCK Best.

3. SCK BEST zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu wyjątkowych okoliczności (np. klęski żywiołowej), za które nie ponosi winy.

 

     W tym przypadku nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor SCK BEST.

SCK BEST zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku uczestnika zajęć i imprez w celach promocyjnych, informacyjnych, dokumentacyjnych (księgowych) związanych z działalnością placówki.

Niniejszym oświadczam, że akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o prawie autorskim (Dz. U. z 2006 nr 90 poz. 631).

SCK BEST przy SM Złote Łany pracuje w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca, zwanym dalej rokiem edukacyjnym. Zajęcia odbywają się w dniach, w których dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły. W okresie ferii i innych dni wolnych nie ma zajęć stałych. Realizujemy wtedy projekty artystyczne, dostępne również dla uczestników naszych sekcji.

Niniejszy regulamin obowiązuje do końca czerwca 2018 r. W razie jakichkolwiek zmian uczestnicy zajęć zostaną powiadomieni.