Regulamin

REGULAMIN

XXV Ogólnopolskiego i XXXIX Wojewódzkiego

Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2021

pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej

organizowanego przy wsparciu finansowym:
- Urzędu Miasta w Bielsku-Białej,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej,
- Sponsorów.

Założenia regulaminowe

Celem Przeglądu jest:

- przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich  poprzez udział w  warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów,
- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
- promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach),
- zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,
- wykazanie zasady równych szans dla uczestników z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich,
- wyrabianie umiejętności dyskutowania na żywo poprzez udział w panelu dyskusyjnym.

1. Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich.
Po raz pierwszy dopuszcza się do udziału dorosłych, szczególnie byłych „Lipowiczów” (ma to związek z przyszłorocznym jubileuszem 40-lecia LIPY)

2. Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne. Ilość prac ograniczona jest do 6 tekstów. W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograniczono do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (9 000 znaków).

3. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze. Prosimy o czytelne wypełnianie karty zgłoszenia i załączników. Utwory można nadsyłać pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych - załącznik nr 2 do karty zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice (opiekunowie prawni) - załącznik nr 1 do karty zgłoszenia.

5. Prace należy przesłać pod adresem:
Spółdzielcze Centrum Kultury "BEST" przy Spółdzielni  Mieszkaniowej "Złote Łany";
43-300 Bielsko-Biała, Jutrzenki 22
- z dopiskiem Lipa 2021.
lub online - zgloszenia@lipa.sckbest.pl.

6. Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 4 czerwca 2021. - Zgłoszenia online przyjmowane będą do godziny 23.59 4 czerwca 2021r.. Decyduje data stempla pocztowego.
Po tym terminie prace nie będą przyjmowane
.

7. Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów wybierając 100 prac 100 najlepszych autorów (w tym maksymalnie 30 osób z grupy dorosłych) do publikacji książkowej w „lipowej” antologii – głównej, równorzędnej dla wszystkich nagrodzie Przeglądu.

8. Lista finalistów zostanie ogłoszona na stronie organizatora www.sckbest.pl i stronie internetowej konkursu www.lipa.sckbest.pl w terminie do 3 września 2021, jednocześnie laureaci zostaną powiadomieni listownie.

9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z panelem dyskusyjnym i warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 22 października 2021 w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany w godz. 11.00 do 18.00 lub online jeśli zaistnieje taka konieczność.

10.Organizator - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej – zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji w prasie w celach reklamowych Przeglądu oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

11. Wszelkie kwestie sporne, które mogą powstać na tle niniejszego regulaminu w sposób ostateczny rozsądza Jury Przeglądu działające w imieniu organizatorów.

12. Szczegółowych informacji udziela organizator - dyrektor Spółdzielczego Centrum Kultury „Best” Irena Edelman (605 107 175) lub koordynator Arkady Raczek-Grabczak pod numerem 691 664 634, 033 499 08 13 (lub 33) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00. Pytania można kierować również na adres e-mail: kontakt@lipa.sckbest.pl.

Historia LIPY:

regulamin 2021:

karta zgłoszenia 2021:

załącznik nr 1:

załącznik nr 2: